nieuws

Kifid: Monuta berekent afkoopwaarde nadeliger dan collega-uitvaartverzekeraars

Financiële planning 473

Als Monuta bij de berekening van de afkoopwaarde van een natura-uitvaartverzekering dezelfde uitgangspunten zou hanteren als twee andere grote natura-uitvaartverzekeraars dan zou de waarde hoger uitvallen. Dat zegt de Geschillencommissie van Kifid in een zaak van twee klanten tegen Monuta. De uitvaartverzekeraar weigerde openheid te geven over de berekeningswijze van de afkoopwaarde. Daarop schakelde Kifid een actuaris in. Monuta moet nu € 150 aan de klanten bijbetalen.

De klanten in kwestie sluiten op 1 januari 1992 een tweetal natura-uitvaartverzekeringen af. Ze ontvangen op 17 oktober 2016 voor beide verzekeringen een opgave van de beschikbare afkoopwaarde. Vervolgens verzoeken ze om meer inzicht in de berekende waarden omdat de afkoopwaarden in ‘schril contrast’ tot de betaalde premies zouden staan. Dat weigert Monuta “omdat de manier waarop de door Monuta gebruikte actuariële methode in elkaar steekt bedrijfsgevoelige informatie is”.

Niet onredelijk

De klant stapt naar Kifid. De Geschillencommissie begrijpt het verweer van Monuta dat de berekeningsmethodiek informatie bevat die bedrijfsgevoelig kan zijn. “In die zin is het standpunt van Verzekeraar om deze niet te delen met haar verzekeringsnemers niet onredelijk of onbillijk.”

De Commissie vraagt wel aan Monuta om een aan Kifid verbonden actuaris inzage te verlenen in de relevante informatie/documentatie, zodat deze tot een (marginale) toetsing van de afkoop- of premievrije waarde over kan gaan. Daar gaat Monuta op in.

Vergelijking

De actuaris gaat na of de berekeningsmethodiek leidt tot een uitkomst die als redelijk kan worden aangemerkt in het kader van hetgeen in het Nederlandse verzekeringsbedrijf algemeen gebruikelijk is. In dit kader maakt de actuaris een vergelijking met twee andere grote natura-uitvaartverzekeraars.

De actuaris concludeert dat de toetsing “geen aanleiding geeft om te stellen dat in de berekening van de afkoopwaarden fouten zijn gemaakt”, maar plaatst daarbij wel de opmerking dat als Verzekeraar bij de berekening “dezelfde uitgangspunten zou volgen als die een tweetal andere natura-uitvaartverzekeraars hanteren, de waarde naar schatting een kleine € 150 per verzekering hoger uitvalt”. De Commissie beslist daarop dat Monuta binnen een termijn van 3 weken de afkoopwaarde met € 150 per verzekering dient te verhogen.

Netto

In een andere zaak tegen Monuta van dezelfde datum oordeelt de Commissie dat een klant er bij het begrip ‘afkoopwaarde’ van uit moet kunnen gaan dat alle verschuldigde kosten reeds in mindering zijn gebracht. Het gaat in die zaak om een klant die van Monuta een brief met een tabel krijgt van de premievrije- en afkoopwaarden. De klant krijgt tot zijn verbazing niet de afkoopwaarde uit de tabel uitgekeerd, maar een lager bedrag. Monuta zegt daarop: “Op het aldus bepaalde bedrag worden vervolgens de specifieke kosten in verband met afkoop in mindering gebracht, dat wil zeggen de reële gemiddelde kosten die een afkoop meebrengt.”

Eén uitleg

Daar gaat Kifid niet in mee. De Geschillencommissie zoekt aansluiting bij de door het Verbond van Verzekeraars uitgegeven Prospectus Individuele Levensverzekeringen waarin staat: “bij voortijdige beëindiging van de verzekering worden de nog niet afbetaalde eerste kosten in mindering gebracht bij de bepaling van de afkoopwaarde”.  De Commissie vindt dat klip en klaar en concludeert als volgt: “Het begrip afkoopwaarde moet zo worden uitgelegd dat bij het vaststellen van deze waarde reeds alle door verzekeringnemer verschuldigde kosten in mindering zijn gebracht. Het gaat derhalve om een netto bedrag, waarop het Verzekeraar niet is toegestaan nog een bedrag aan (afkoop)kosten in mindering te brengen. In dat opzicht is de desbetreffende tabel naar het oordeel van de Commissie maar voor één uitleg vatbaar.”

Reageer op dit artikel