Inhalende partij botst met afslaande partij - wie betaalt de schade?

De inhalende partij komt in botsing met de afslaande partij. Het is een veelvoorkomende schadesituatie. Wie draait er voor de schade op? Senior schadebehandelaar Jan van ’t Hof legt het hier uit.

Bij de behandeling van deze casus heb ik de OVS-regeling buiten beschouwing gelaten. Om een vaak voorkomend misverstand eerst uit de wereld te helpen voordat de casus begint… …inhalen en afslaan zijn géén bijzondere manoeuvres en worden daarom ook apart in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) behandeld.

Wat zegt het RVV over inhalen en afslaan?

Inhalen

Artikel 11

  1. Inhalen geschiedt links.
  2. Bestuurders die links voorgesorteerd hebben en te kennen hebben gegeven dat zij naar links willen afslaan, worden rechts ingehaald.
  3. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen.
  4. Bestuurders die zich rechts van een blokmarkering bevinden mogen bestuurders die zich links van deze markering bevinden rechts inhalen.
  5. Bestuurders mogen trams rechts inhalen.

Artikel 12

Het is verboden een voertuig vlak voor of op een voetgangersoversteekplaats in te halen.

Afslaan

Artikel 17

  1. Bestuurders die willen afslaan, mogen voorsorteren door: indien zij naar rechts willen afslaan tijdig zoveel mogelijk aan de rechterzijde te gaan rijden; indien zij naar links willen afslaan tijdig zoveel mogelijk tegen de wegas te rijden of bij rijbanen bestemd voor bestuurders in één richting daarop zoveel mogelijk links te houden.
  2. Bestuurders moeten alvorens af te slaan een teken met hun richtingaanwijzer of met hun arm geven.

Artikel 18

  1. Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.
  2. Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.
  3. Het eerste en het tweede lid gelden niet voor bestuurders van een tram.

In dit geval zijn dan alleen artikel 11 lid 1 en 2, artikel 17 lid 1 en 2 en artikel 18 lid 1 van toepassing.

Afslaan zonder voorsorteren en richting aangeven

Dus als een bestuurder links afslaat (zonder voorsorteren en richting aangeven) en een auto raakt die naast hem of vlak achter hem rijdt, dan is de afslaande bestuurder aansprakelijk. De inhalende partij wordt hier 100% schadeloosgesteld.

Afslaan met voorsorteren en richting aangeven

Maar wat nu als de afslaande partij (auto B) wel tijdig is voorgesorteerd èn richting heeft aangegeven? Dit dient de afslaande partij (auto B) overigens wel te bewijzen (als de inhalende partij (auto A) e.e.a. ontkent)!

Als niet wordt ontkend dat er voorgesorteerd was en richting was aangegeven, dan staan er 2 RVV artikelen tegenover elkaar. Volgens artikel 11 lid 2 mag je niet inhalen als de voorligger tijdig is voorgesorteerd èn richting heeft aangegeven en volgens artikel 18 lid 1 mag je niet afslaan als er verkeer links naast of dicht achter je bevindt.  In dat geval wordt de schade dus geregeld op basis van 50:50.

Behoudens bijzondere/afwijkende omstandigheden zal een afslaande partij dus nooit meer dan 50% vergoed krijgen.

Dit artikel wordt aangeboden door partner De Vereende.