nieuws

Kifid: Verzekeraar hoeft gestolen camper niet te vergoeden

Schade 6768

Camper stond in een niet-afgesloten ruimte, bovendien lagen de sleutels en de afstandsbediening van de roldeuren in de camper. Verzekeraar ASR doet terecht een beroep op de uitsluiting in de voorwaarden, namelijk dat de camper niet in een afgesloten ruimte stond. Dit blijkt uit een bindende uitspraak van de geschillencommissie van Klachteninstituut Kifid. 

Kifid: Verzekeraar hoeft gestolen camper niet te vergoeden

Consument heeft een camperverzekering voor zijn camper die een aankoopwaarde heeft van € 86.000. In de voorwaarden van de verzekering staat dat onder een ‘Afgesloten ruimte’ verstaan wordt een niet-gemeenschappelijke ruimte met muren en een dak die met een goed slot is afgesloten. Niemand kan zonder de sleutel van dit slot de ruimte binnengaan. Wanneer verzekerde niet voorzichtig genoeg is geweest om diefstal te voorkomen is de camper ook niet verzekerd. Daarvan is sprake “Als de sleutels in de camper worden achtergelaten. Dit geldt niet als de sleutels zich in een afgesloten kluis bevinden die onlosmakelijk met de camper is verbonden. Dit geldt ook niet als de camper zich bevindt in een afgesloten ruimte zoals omschreven in artikel 1..10. (…).”

Geen sporen van braak

Consument doet op 28 juli 2016 aangifte van de diefstal. Hij maakt daarbij melding dat de camper in een afgesloten schuur op zijn eigen terrein stond en dat er geen sporen van braak aan de schuur aanwezig waren. Ook geeft hij aan dat de camper niet was afgesloten en dat de sleutels in de camper lagen. De camper stond vast aan een stekker. De verzekeraar doet onderzoek en consument verklaart bij dat onderzoek dat hij de loods heeft laten zien. Naast de loods staat een andere loods die een open verbinding heeft met de grote loods via een loopdeur die nooit afgesloten is. Verder zegt verzekerde in de verklaring bij het onderzoek dat in de kleine loods altijd auto’s van een containerreinigingsbedrijf staan. De eigenaar van het bedrijf beschikt over een van de zes afstandsbedieningen voor de roldeur, een lag in de camper en de andere afstandsbedieningen zijn er nog. Op basis van het onderzoek laat verzekeraar aan de gevolmachtigde per e-mail weten de claim af te wijzen omdat niet voldaan is aan de vereiste beveiligingsvereisten: “De kampeerauto stond in een onafgesloten in een loods van de verzekerde. Het alarm en de startonderbreking stonden niet in werking. Alle drie de sleutels van de kampeerauto lagen onbeheerd in het voertuig.”

Bezwaar

De verzekerde maakt bezwaar tegen de afwijzing omdat camper zich ten tijde van de diefstal in een afgesloten ruimte bevond zodat de schade onder de dekking van de camperverzekering valt. Aanvullende informatie aangeleverd door verzekerde doet de verzekeraar niet van standpunt wijzigen. Consument vordert dekking onder de verzekering voor diefstal van de camper door vergoeding van het aankoopbedrag van de camper. Belangrijkste argumenten die consument aanvoert, zijn dat bij de afwijzing van de claim verzekeraar niet heeft gewezen op de betreffende polisbepalingen. Nadat hij verzekeraar erop had gewezen dat de camper in een afgesloten ruimte stond heeft verzekeraar bij brief van 23 januari 2017 het standpunt ingenomen dat de loods niet was afgesloten zodat de schade om die reden niet gedekt is. Hiermee heeft de verzekeraar in ogen van de consument een nieuwe afwijzingsgrond aangevoerd die volgens verzekerde niet correct is. Consument blijft bij zijn standpunt dat de loods wel degelijk was afgesloten.

Onvoorzichtig

De verzekeraar stelt in het verweer dat na onderzoek is gebleken dat de camper niet was afgesloten, het alarm en de startonderbreker niet waren ingeschakeld en alle sleutels in de camper lagen. Uit het onderzoek bleek ook dat er geen braaksporen aanwezig waren. Naar aanleiding van argumenten van consument heeft verzekeraar de afwijsgronden aangevuld en het standpunt ingenomen dat de ruimte waar de camper stond niet was afgesloten. De ruimte was toegankelijk voor meerdere personen, iemand anders had ook sleutel van de roldeur en de loopdeur tussen de twee loodsen was niet afgesloten. De reserve afstandsbediening die normaliter in de houder naast de roldeur van de kleine loods zit, was na de diefstal niet meer aanwezig.

Afwijzingsgrond toelaatbaar?

De Geschillencommissie ziet zich gesteld voor de vraag of de aanvulling van de afwijzingsgronden toelaatbaar is. Daarbij zijn onder meer van belang de mate van precisie van de aanvankelijk aangevoerde afwijzingsgrond en de mate van stelligheid waarmee deze is verwoord. Ook is van belang of het gaat om een verzoek van de verzekerde een standpunt te willen innemen in verband met door hem te maken kosten dan wel over een verzoek om dekking van reeds geleden schade. De Commissie oordeelt dat van een ontoelaatbare aanpassing van de afwijzingsgronden geen sprake is.

Verschil van mening

Er is geen geschil tussen partijen dat de camper in de grote loods gestald stond, dat de sleutels in de camper lagen en dat alarm en startonderbreking niet waren ingeschakeld. Daarmee is bepaald dat consument niet voorzichtig genoeg is. Daarmee is aan de orde de vraag of  van de uitzonderingssituatie genoemd in artikel 25.1.1. van de voorwaarden sprake is en dus of de camper ten tijde van de diefstal in een niet-gemeenschappelijke afgesloten ruimte stond zoals bedoeld in artikel 10.1 van de voorwaarden. Partijen verschillen van mening over de vraag of de ruimte waarin de camper stond een gemeenschappelijke ruimte was en of deze met een goed slot was afgesloten. De Commissie oordeelt na toelichting van consument dat er sprake is van verschillende ruimtes, elke met muren e een dak in de zin van artikel 1.10 van de voorwaarden. Voor de dekking is voorts bepalend of de grote loods waar de camper stond met een goed slot was afgesloten. Partijen verschillen niet van mening da de loopdeur tussen de grote en de kleine loods niet was afgesloten. Ook niet dat de eigenaar van het containerreinigingsbedrijf ook toegang had tot de loods. Hieruit volgt volgens de Commissie dat de camper in een ruimte stond gestald die niet was afgesloten, ind e zin dat het met een goed slot was afgesloten. Er kan niet gezegd worden dat niemand zonder sleutel van de slot de ruimte kan binnengaan.

Afwijzing vordering

De Commissie komt tot de slotsom dat het beroep van de verzekeraar op artikel 25.1.1. van de voorwaarden slaagt en dat de vordering van de consument wordt afgewezen. “Omdat de sleutels in de camper waren achtergelaten is sprak van een situatie waarin consument niet voorzichtig genoeg is geweest om de diefstal te voorkomen. Dit geldt niet als de camper zich bevindt in een afgesloten ruimte. En dat laatste was niet het geval.”

Lees de volledige uitspraak van de Geschillencommissie.

Reageer op dit artikel