nieuws

Eigen gebrek stuit schadevergoeding booteigenaren links- of rechtsom

Schade 1571

In het ene geval had de eigenaar van een pleziervaartuig geen dekking voor eigen gebrek, in de andere kwestie had de booteigenaar dat wel. In beide gevallen kunnen de watersporters echter fluiten naar een schadevergoedig voor een mankement aan de motor. Dit blijkt uit twee recente uitspraken van klachteninstituut Kifid, waarbij Delta Lloyd de verzekeraar van dienst was.

Eigen gebrek stuit schadevergoeding booteigenaren links- of rechtsom

In de eerste zaak gaat het om een kajuitzeiljacht met motor, welke de eigenaar vanaf eind april 2015 heeft verzekerd bij Delta Lloyd. In de verzekeringsvoorwaarden staat dat eigen gebrek is uitgesloten van dekking, tenzij dit heeft geleid tot brand, ontploffing ofwel stranding of aanvaring van het vaartuig. Een jaar later meldt de eigenaar zich met schade bij de verzekeraar. Al vanaf de proefvaart in het voorjaar van 2015 draait de motor van het zeiljacht onrustig bij een toerental boven de 1200 rpm.

Vervuiling in filter

De verzekerde levert een rapport van de reparateur mee. Hierin komt naar voren dat er in een van de filters van de motor wat vervuiling is aangetroffen. De rest van het brandstofsysteem is schoon. Volgens de deskundige die de booteigenaar meeneemt naar de reparateur is de conclusie gerechtvaardigd dat de schade is opgetreden als gevolg van vervuilde brandstof, een externe oorzaak dus. Deze schade wordt door de booteigenaar geschat op ruim € 5.500.

Geen raakvlak met aanvaring

De gevolmachtigde wijst de de consument er echter op dat gelet op de bijzondere voorwaarde voor eigen gebrek geen dekking onder de polis bestaat omdat de problemen sinds de ingebruikname van de motor spelen en geen raakvlak hebben met enige aanvaring van het vaartuig. Daar is de geschillencommissie van klachteninstituut Kifid het mee eens. Volgens de commissie gaat het in dit geval om een eigen gebrek waarvoor de zeiljachteigenaar niet verzekerd was.

Geen van buitenkomend onheil

“Naar het oordeel van de Commissie is onvoldoende komen vast te staan dat een van buiten komend onheil als oorzaak van de schade kan worden aangemerkt. Onvoldoende is aangetoond dat de vervuiling die in één van de verstuivers van de motor is aangetroffen als een van buiten komend onheil moet worden aangemerkt. Daarbij neemt de Commissie in aanmerking dat volgens het expertiserapport het gehele brandstofsysteem, en niet slechts één verstuiver, zou zijn verontreinigd indien de vervuiling het gevolg zou zijn geweest van verontreinigde brandstof.”

Eigen gebruik meeverzekerd

In de tweede kwestie was er wel sprake van een dekking voor eigen gebrek maar kan de consument daar in dit geschil volgens Kifid juist geen beroep op doen. De watersporter heeft een motorboot verzekerd bij Delta Lloyd onder een watersportverzekering. De motorboot is volledig casco verzekerd met als voorwaarde dat eigen gebrek aan de voorstuwingsinstallatie en generatoren ook is meeverzekerd. Wel geldt daarbij als voorwaarde dat er tijdig onderhouds- en controle-werkzaamheden worden uitgevoerd. De verzekering keert nooit uit als er sprake was van slijtage.

Koelwaterslang gebarsten

Op 29 mei 2017 heeft de consument met een schade-aangifteformulier schade bij Delta Lloyd gemeld. Een paar dagen daarvoor was de koelwaterslang gebarsten waardoor water in de boot is gekomen. Hierdoor werkte de koelkast niet en moest de boot geheel worden leeggepompt. De schade wordt door de expert van Delta Lloyd vastgesteld op ruim € 4.400.

Kromming van de slang

De expert constateert echter ook dat als gevolg van veroudering de wapening van de slang naar buiten is gaan steken en de is slang gescheurd. “Duidelijk is te zien dat de scheurvorming begint daar waar de stalen spiraalwapening naar buiten is gekomen. Tevens zitten er schavielplekken op de slang. De combinatie van: – kromming van de slang – schavielen heeft ertoe geleid dat de slang is gaan scheuren en gaan lekken.”

Winter- en zomerklaar maken

De verzekeraar wijst op grond van dit expertiserapport de schadeclaim af omdat de oorzaak slijtage is en dit op grond van de voorwaarde niet gedekt is. De consument brengt echter een mail naar voren van het onderhoudsbedrijf waarin staat dat bij het winter- en zomerklaar maken van de boot (voor het optreden van schade) er geen slijtage aan de slang is geconstateerd.

Geen contra-expertise

Dit mag de booteigenaar echter niet baten. Ook de de geschillencommissie is van oordeel dat de klant zich niet kan beroepen op een eigen gebrek. “Weliswaar wordt benoemd dat de slang in een kromming lag maar uit het rapport blijkt niet dat dit als een montagefout, of anderszins als een eigen gebrek, moet worden aangemerkt.”
De booteigenaar voerde in deze kwestie aan dat hij contra-expertise had willen laten uitvoeren maar dat dit niet meer mogelijk was omdat de expert die door Delta Lloyd was ingeschakeld zou hebben gezegd dat de beschadigde slang kon worden weggegooid. Ook daar gaat de geschillencommissie niet in mee.

Expertiserapport verzekeraar

De commissie: “Consument heeft zijn stelling niet onderbouwd en ook gelet op de gemotiveerde betwisting door Verzekeraar kan niet worden aangenomen dat verzekeraar voor het niet kunnen uitvoeren van contra-expertise aansprakelijk moet worden gehouden. Dit betekent dat ten aanzien van de oorzaak van de schade moet worden uitgegaan van het expertiserapport dat in opdracht van verzekeraar is opgesteld. Het bovenstaande brengt mee dat consument er niet in is geslaagd aan te tonen dat de schade het gevolg is van een onder de verzekering gedekte gebeurtenis. “

Reageer op dit artikel