nieuws

Kifid: adviseur hoefde in 2007 fondskosten niet te noemen

Financiële planning 2211

Kifid: adviseur hoefde in 2007 fondskosten niet te noemen

Een financieel adviseur kan niet worden aangesproken op het achterwege laten van informatie over fondskosten bij een advies dat is gegeven in of voor 2007, zo blijkt uit een uitspraak van klachteninstituut Kifid. Dat stelt tevens dat zonder nadere afspraken de aansprakelijkheid voor een gegeven advies na portefeuilleoverdracht bij de overnemende partij komt te liggen.

Een klant van adviesbedrijf Blouwdruk uit Eindhoven heeft in 2007 een hypotheek gesloten met een daaraan gekoppelde effectenrekening: de Vermogensbeheer Hypotheek van WestlandUtrecht. Er wordt een beheerfee afgesproken van 2%. Het advies is gegeven door Patrick Deckers Assurantiën; later wordt de portefeuille waar de klant toe behoort, verkocht aan Blouwdruk. In 2013 komt de klant erachter dat de fondskosten bij aanbieder Nationale-Nederlanden meer dan 2% bedragen. De klant stapt naar de geschillencommissie van Kifid en eist een vergoeding voor de te veel betaalde kosten. Bovendien is hij van mening dat het advies niet passend is geweest omdat hij de inleg van € 50.000 beter had kunnen gebruiken om de hypotheek te verlagen.

Gebruikelijke constructie
Kifid gaat daarin echter niet mee: “Het advies om € 50.000 eigen geld te beleggen in plaats van dit bedrag op de hypothecaire geldlening in mindering te brengen, was op het moment van advisering een gebruikelijke constructie. Dat het achteraf bezien wellicht financieel voordeliger zou zijn geweest om dit bedrag op de hypothecaire geldlening in mindering te brengen, maakt dit niet anders.” Dat er een onnodig risicovolle constructie is gekozen op basis van een te offensief beleggingsprofiel, zoals de klant stelt, is volgens Kifid niet aangetoond.
Ook een vergoeding voor de kosten boven de 2% is niet aan de orde, aldus de geschillencommissie: “Op grond van de destijds geldende wet- en regelgeving was tussenpersoon niet verplicht om consument te wijzen op de fondsbeheerkosten. De Wft als ook het Bgfo stelden destijds geen nadere regels omtrent het verplicht informeren van cliënten over fondsbeheerkosten door tussenpersonen en er stond ook niets vermeld over hoe gedetailleerd en onder welke omstandigheden inzicht in fondsbeheerkosten gegeven diende te worden.”

Aansprakelijkheid
Blouwdruk heeft zich verweerd door te stellen dat de portefeuille is overgenomen en dat het bedrijf daarmee niet aansprakelijk is voor gemaakte fouten bij het advies. Maar daarmee is Kifid het niet eens. De geschillencommissie stelt dat met de overdracht van de portefeuille ook de aansprakelijkheid voor het gegeven advies is overgegaan naar de overnemende partij. “Tussenpersoon heeft geen stukken overgelegd waaruit blijkt wat zij met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid op de overgenomen portefeuilles heeft afgesproken. Daar tussenpersoon hieromtrent geen duidelijkheid heeft verschaft, houdt de commissie het ervoor dat tussenpersoon aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade van consument ten gevolge van het advies dat destijds is gegeven.” Kifid lijkt hiermee te stellen dat de aansprakelijkheid voor fouten van de ‘oude’ adviseur bij portefeuilleoverdracht overgaat op de nieuwe adviseur, tenzij er aparte afspraken worden gemaakt. Die uitleg leek tot nu toe op basis van jurisprudentie niet zonder meer van toepassing. Over het algemeen geldt wel dat de aansprakelijkheid bij bedrijfsoverdracht volledig overgaat op de nieuwe eigenaar.

Reageer op dit artikel