nieuws

Consument draait op voor advocaatkosten

Branche

Consument draait op voor advocaatkosten

In een Kifid-uitspraak hoeft DAS Rechtsbijstand de advocaatkosten van een consument niet te vergoeden. Consument had uit de bijgevoegde brief kunnen en moeten begrijpen dat de rechtsbijstand alleen door de verzekeraar werd verleend en dat verzekeraar nog niet had ingestemd met uitbesteding aan een advocaat.

Consument doet een beroep op de rechtsbijstandverzekering inzake een geschil bij echtscheiding. DAS laat in eerste instantie weten per e-mail en per telefoon dat het verzoek om rechtsbijstand wordt afgewezen om de verzekering geen dekking biedt voor geschillen die betrekking hebben op of zijn voortgekomen uit een echtscheiding. Consument laat per e-mail weten dat het geschil geen betrekking heeft op echtscheiding maar op een mondelinge overeenkomst die door haar ex-partner niet wordt nagekomen. Ook meldt de consument dat er een kort-geding procedure wordt opgestart en dat zij gebruik wil maken van het recht op vrije advocaatkeuze.

Alsnog dekking
Een aantal dagen later heeft DAS een e-mail gestuurd met daarbij een brief van dezelfde datum. In zowel de brief als de mail was vermeld dat alsnog dekking werd verleend voor het geschil met de ex-partner. In de brief refereert DAS aan een gevoerd telefoongesprek met de consument. In de brief wordt gemeld dat klant een naturaverzekering heeft. Dit betekent dat medewerkers in loondienst van DAS in principe de rechtsbijstand verlenen. “Indien naar het oordeel van DAS een procedure dient te worden gestart, kan uw zaak worden overgedragen aan een extern advocatenkantoor.” DAS schrijft verder in de brief dat de kwestie zoals gemeld door klant “zeer waarschijnlijk zal dienen te worden overgedragen zodra er een procedure gestart dient te worden. De advocaatkosten zullen op basis van uw verzekering uiteraard slecht voor vergoeding in aanmerking komen vanaf het moment dat DAS de opdracht aan de betreffende advocaat heeft verstrekt en slechts ten aanzien van de kosten die betrekking hebben op de betreffende procedure”. DAS roept klant op een aantal stukken op te sturen.

Plan van aanpak
DAS laat weten dat op basis van het opgestuurde plan van aanpak “er reeds buiten DAS om een bericht is uitgegaan om de wederpartij tot actie te dwingen” en zij een dergelijk schrijven dus niet hoeven op te stellen. “Mocht de wederpartij niet tijdig of afwijzend op de sommatie reageren dan zal, uitgaande van hetgeen u mij heeft verteld een kort-geding procedure slechts tot de mogelijkheden behoren.” DAS zal de zaak overdragen aan de door de klant genoemde advocaat als de verzekeraar oordeelt dat er een redelijke kans op succes is om de procedure te voeren. “Eventuele kosten die de advocaat buiten de opdracht van DAS heeft gemaakt of kosten die geen betrekking hebben op de eventueel te voeren procedure zullen, zoals ik u gisteren reeds berichtte, uiteraard in ieder geval niet voor vergoeding in aanmerking komen.”

Afgewezen
De klant laat aan DAS per mail weten dat haar ex-partner de gezamenlijke woning zal verlaten. Een dag later heeft de advocaat van de klant DAS verzocht zijn kosten te betalen. Dit verzoek wordt door DAS afgewezen. In een schrijven aan de advocaat laat DAS weten dat zij de klant herhaaldelijk in kennis heeft gesteld van het gegeven dat advocaatkosten op basis van haar polis voor vergoeding in aanmerking komen voorzover DAS de opdracht heeft verstrekt aan een dergelijke partij. Daarvan is in deze zaak geen sprake.

Vrije advocaatkeuze
Consument stelt in haar verweer dat DAS geen dan wel onvoldoende informatie heeft verstrekt over de rechtsbijstandsprocedure. Consument veronderstelde dat zij in geval van dekking zelf een advocaat mocht inschakelen en dat de daarmee gemoeide kosten zouden worden vergoed. Verzekeraar betwist het standpunt van de consument. Verder stelt de consument dat zij de externe advocaat op grond van het recht van vrije advocaatkeuze ex artikel 4 van Richtlijn 87/344/EEG mocht inschakelen. Ook dit wordt door DAS betwist. Dit recht is volgens DAS niet van toepassing omdat niet aan de daarvoor geldende voorwaarden is voldaan. Consument stelt verder ook nog dat DAS slecht bereikbaar was en de zaak pas vijf dagen na melding heeft opgepakt. De Commissie is van mening dat de door DAS verstuurde brief voldoende duidelijk en begrijpelijk is. Consument had daaruit moeten begrijpen dat rechtsbijstand in beginsel alleen door verzekeraar zou worden verleend en dat uitbesteding van de zaak aan een externe advocaat en vergoeding van de daarmee gemoeide kosten alleen dan mogelijk was, als er een procedure zou moeten worden gevoerd. Dat de consument de brief niet heeft gelezen is een keuze die de consument zelf heeft gemaakt. “Dat kan er niet toe leiden dat de verzekeraar de financiële gevolgen ervan moet dragen.”

De Commissie wijst de vordering van de consument af. Het betreft een bindend advies.

Reageer op dit artikel