nieuws

D&O plaatst kanttekeningen bij veranderingen Kifid

Archief

Bureau D&O plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de veranderingen die Kifid gisteren aankondigde.

D&O plaatst kanttekeningen bij veranderingen Kifid

D&O memoreert de start van Kifid toen het bureau veel aandacht besteedde aan “de onjuiste druk die vanuit de initiatiefnemers op het intermediair werd gelegd, om bij voorbaat akkoord te gaan met bindend advies”.

D&O: “Kifid hanteerde in dit kader onder meer bij inschrijving een negatieve optie en dreigde meerdere malen met het aan de schandpaal nagelen van adviseurs die niet bij voorbaat akkoord gingen met bindend advies.”

Moreel Kompas
Het bureau wijst er op dat met name de Geschillencommissie in de loop der jaren heeft laten zien “op een consistente wijze tot uitspraken te komen die op een breed draagvlak kunnen rekenen, waarbij de Geschillencommissie ook steeds meer is gaan fungeren als moreel kompas voor de sector.”

Kritiek
En dan het commentaar met hier en daar kritiek, onder andere over de te korte termijn die er is om aan de veranderingen te wennen: “D&O is van oordeel dat Kifid onjuist handelt door op 24 september een nieuw reglement te publiceren dat al op 1 oktober in werking treedt. Zeker gelet op de ingrijpende wijzigingen die worden voorgesteld”.

Over de vernieuwing dat de Ombudsman zich voortaan zal beperken tot bemiddelen: “Enerzijds leidt dit tot versnelling van de afhandeling van klachten. Anderzijds werden de uitspraken van de Ombudsman nooit gepubliceerd waardoor er feitelijk een schimmige situatie ontstond wat nu wel en niet het oordeel van de Ombudsman in bepaalde kwesties zou zijn. Dit kwam de voorspelbaarheid van diens oordeel niet ten goede.”

En over de uitbreiding van bevoegdheden: “De toegang tot Kifid is beperkt tot klachten met betrekking tot in het reglement gespecificeerde financiële diensten. Het nieuwe reglement geeft hieraan een belangrijke uitbreiding. Indien een aangeslotene tegen een consument zegt dat deze met een klacht bij Kifid terecht kan, dan kan Kifid deze klacht ook in behandeling nemen ook wanneer het gaat om diensten die normaal gesproken niet onder de reikwijdte van Kifid vallen. Bureau D & O acht dit eveneens een positieve verbetering omdat dit consumenten beschermt tegen misleiding door contractspartijen.”

In gedrang
Nieuw is de bepaling dat Kifid geen klachten behandelt die “de effectieve werking van Kifid ernstig in gedrang zou brengen”. D&O: “Onduidelijk is of opname van dit artikel is ingegeven door de ervaringen rondom de Woekerpolis en het mogelijk in dit dossier nog te verwachten aantal klachten”.

onderzoek

En dan de altijd heikele zaak rond het al dan niet verbindend verklaren van de uitspraken: “In de oude situatie was het zo geregeld dat wanneer de financieel dienstverlener bij voorbaat had gekozen voor bindend advies, de consument zich alleen tot de Geschillencommissie kon wenden indien ook de consument voor bindend advies koos. Dit systeem wordt in het nieuwe reglement verlaten. In het nieuwe reglement krijgt de consument altijd de keuze om aan te geven dat hij een niet-bindende uitspraak wenst. Spreekt de consument dit uit dan is de uitspraak van de commissie ook niet bindend voor de financieel dienstverlener, ook al zou deze vooraf wel generiek hebben aangegeven uitspraken als bindend te aanvaarden.

“Heeft de financieel dienstverlener echter eerder aangegeven bindend advies te accepteren en zou de consument ook een uitspraak op basis van bindend advies wensen dan kan de financieel dienstverlener niet meer terugkomen op zijn keuze voor bindend advies. De consument heeft dus wel bij elk geschil een keuze. De financieel dienstverlener die bij voorbaat akkoord is gegaan met bindend advies niet”.

Medewerking
Nieuw is de bepaling dat indien een aangeslotene stelselmatig weigert adequate medewerking te verlenen aan de behandeling van klachten, Kifid kan besluiten klachten tegen deze aangeslotene niet meer in behandeling te nemen. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan aan de toezichthouder.

D&O heeft moeite met deze bepaling. “Het aan de consument beloven zich te onderwerpen aan het oordeel van Kifid kan en mag niet ontweken worden door stelselmatig niet mee te werken aan de behandeling van ingediende klachten. Het zal aan de snelheid van reageren en het beschikbaar instrumentarium van sancties aan de zijde van de toezichthouder afhangen of deze aanpassing van het reglement tot oneigenlijk gebruik aan de zijde van aangeslotene zal leiden”.

Verklaring
Een financieel dienstverlener mag een eerder afgegeven verklaring omtrent het bij voorbaat wel of niet instemmen met bindendheid van uitspraken van de Geschillencommissie aanpassen.

Deze intrekking heeft geen werking voor klachten:
1.Die ten tijde van de intrekking al bij Kifid waren ingediend of;
2.Die bij Kifid worden ingediend binnen drie jaar na de intrekking van de bindendheid, wanneer deze klachten betrekking hebben op overeenkomsten die voor de datum van de intrekking al waren afgesloten.

Volgens D&O betekent dit dat financieel dienstverleners “die willen voorkomen dat zij, ten aanzien van hun bestaande portefeuille, gedurende drie jaar worden gebonden aan het feit dat zij eerder verklaard hebben uitspraken van de Geschillencommissie bij voorbaat te accepteren, zij voor 1 oktober a.s. deze verklaring moeten gaan aanpassen.”

Reageer op dit artikel