Specifieke omstandigheden in een BKR-klacht maken het verschil

Specifieke omstandigheden in een BKR-klacht maken het verschil

Het aantal mensen met betalingsproblemen is afgenomen tot ruim 538.000 volgens de Kredietbarometer van Stichting BKR. De meesten krijgen weer grip op hun financiën door aflossing van de betalingsachterstand. Toch zijn er nog veel mensen die in de problemen komen vanwege een kredietregistratie. Sinds 1 oktober 2021 kunnen zij terecht bij Kifid.

Een voorbeeld: na een scheiding wil een man zijn hypotheek oversluiten, zodat deze niet langer op de naam van zijn ex-partner staat. De hypotheekverstrekker werkt niet mee vanwege een negatieve BKR-registratie. Die registratie is het gevolg van een betalingsachterstand uit 2010, die de man via een betalingsregeling in maart 2019 heeft afbetaald. Inmiddels is hij schuldenvrij en kan hij de hypotheeklasten probleemloos voldoen. Hij vraagt de kredietverstrekker zijn negatieve BKR-registratie te verwijderen. Tevergeefs, de kredietverstrekker handhaaft de registratie om zo de financiële risico’s voor kredietverstrekkers te beperken. De man beklaagt zich bij Kifid, waar de geschillencommissie concludeert dat zijn belangen zwaarder wegen dan die van de kredietverstrekker. De negatieve BKR-registratie wordt beëindigd.

Honderden klachten over kredietregistratie

In het afgelopen jaar heeft Kifid enkele honderden kredietregistratieklachten inhoudelijk behandeld. Bijna de helft van deze klachten is opgelost via bemiddeling. Dit lukt door actief contact te zoeken met de betrokken consument en de kredietverstrekker. Soms moet Kifid uitleggen dat de klacht te snel na de registratie is ingediend. Kifid gaat na hoe de klacht is op te lossen, ook anders dan strikt juridisch. Is er geen ruimte voor bemiddeling, dan oordeelt de geschillencommissie. In 4 van de 10 klachten over kredietregistratie is afgelopen jaar een uitspraak gedaan.

Bijna de helft van deze klachten is opgelost via bemiddeling. Dit lukt door actief contact te zoeken met de betrokken consument en de kredietverstrekker.”

Check of registratie nog proportioneel is

Met regelmaat vragen mensen met een BKR-klacht om verkorting van de bewaartermijn van 5 jaar voor een negatieve codering. De uitspraken van de geschillencommissie leren dat in veel zaken het belang van de geldverstrekker zwaarder weegt dan het belang van de consument. In vrijwel alle BKR-klachten draait het om die afweging van belangen. Met als hoofdvraag “Is de registratie proportioneel?”

Specifieke omstandigheden in klachtzaak

Het zijn de specifieke omstandigheden in een klachtzaak, die de uitkomst van de belangenafweging kleuren. Denk daarbij aan omstandigheden zoals ‘is de reden voor schrappen van de registratie zwaarwegend’, ‘wat is het betaalgedrag van de klager’, ‘hoe belangrijk is handhaving van de negatieve registratie’, ‘hoeveel tijd van de bewaartermijn is voorbij’, en ‘heeft de kredietverstrekker een bedrag moeten kwijtschelden’. Een negatieve kredietregistratie kan juridisch juist zijn, toch kunnen omstandigheden, zoals hiervoor genoemd, maken dat een registratie wordt ingekort of verwijderd.

Ik moedig financiële dienstverleners aan om bij klachten over een negatieve BKR-registratie oog te hebben voor de specifieke omstandigheden van de klant. Mogelijk is een gang naar Kifid te voorkomen, omdat u met uw klant overeenstemming bereikt over verkorting of beëindiging van een registratie, omdat een deel van de bewaartermijn al voorbij is en een registratie niet langer proportioneel is. Daarmee is uw klant geholpen én uw relatie met uw klant.

Eveline Ruinaard

Eveline Ruinaard

is voorzitter van de geschillencommissie van Kifid