nieuws

Verbond: pas op met voorlopige uitkeringen in nieuwe wet ‘herstel en afwikkeling’

Branche 809

Verbond: pas op met voorlopige uitkeringen in nieuwe wet ‘herstel en afwikkeling’

Het Verbond van Verzekeraars staat achter de nieuwe Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars, zo laat de koepel weten in reactie op de consultatie van de voorgenomen nieuwe wet. Wel dringt het Verbond erop aan dat in de wet wordt opgenomen dat terughoudend wordt omgegaan met eventuele voorlopige uitkeringen aan polishouders.

Het wetsvoorstel geeft toezichthouder DNB nieuwe bevoegdheden om in te kunnen grijpen bij verzekeraars die failliet dreigen te gaan. In de nieuwe wet krijgt DNB met name bij middelgrote en grote verzekeraars mogelijkheden om bij financiële problemen in te grijpen. Bij kleinere verzekeraars is de curator degene die de belangen van polishouders behartigt. De meeste verzekeraars moeten elke drie jaar een plan maken waarin staat wat ze gaan doen als hun financiële positie sterk verslechtert. Voor grote verzekeraars maakt DNB de afwikkelingsplannen.

Bijdrage aan vertrouwen

Het Verbond zegt in zijn reactie “het streven naar versterking en actualisering van het herstel- en afwikkelingskader voor verzekeraars in grote lijnen te ondersteunen”. “De nieuwe wet kan een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de verzekeringssector en in het bijzonder de bescherming van polishouders, mocht een verzekeraar onverhoopt in financiële problemen raken. Het is essentieel en in lijn met Europese regelgeving dat de nieuwe regelgeving geen extra kapitaaleisen bevat en geen nieuwe afwijkende waarderingssystematiek introduceert.”

Balans

Wel noemt het Verbond het afwikkelplan dat DNB moet opstellen en de manier waarop de toezichthouder daarbij zijn bevoegdheid invult “een potentieel aandachtspunt”. “Terecht merkt de minister op dat hierbij een balans moet worden gezocht tussen het realiseren van afwikkelbaarheid en het voorkomen van onevenredige nadelige gevolgen voor de verzekeraar. Resolutieoverwegingen en het vooraf opstellen van een afwikkelplan mogen geen belemmering vormen voor een efficiënte bedrijfsvoering. Dat mag naar mening van het Verbond nadrukkelijker in de Nota van Toelichting opgenomen worden.”

Uitkeringen niet te hoog maken

Het wetsvoorstel bevat een financieringsregeling voor de afwikkeling van verzekeraars. Die komt ten laste van de verzekeringssector. Met het vaststellen van voorlopige uitkeringen aan polishouders moet daarom voorzichtig worden omgegaan, aldus het Verbond. “Immers, als de tussentijdse uitkeringen te hoog worden vastgesteld zal dat leiden tot een hogere kans op een tekort dat ten laste van andere verzekeraars gebracht zal worden. We bepleiten dat expliciet wordt vermeld dat er terughoudendheid zal worden betracht in de vaststelling van de voorlopige uitkeringen.”

Reageer op dit artikel