nieuws

Kifid: ‘Interbank mocht rente verhogen’

Archief 3788

Kifid: ‘Interbank mocht rente verhogen’

Interbank had de vrijheid om de rente op een kredietovereenkomst met een klant aan te passen. Dat oordeelt de Geschillencommissie van het Kifid die hiermee de vordering van de klant afwijst. De uitspraak komt voor Interbank op een goed moment, aangezien de kredietverstrekker de laatste tijd een paar keer slecht in het nieuws is gekomen.

Eind 2003 verleende Interbank een doorlopend krediet van € 66.200 aan de klant tegen een rente van 8,6%. In de loop der jaren nam de rente toe tot 12,7%, waardoor de klant zich in 2013 beklaagde bij de Ombudsman en eiste dat Interbank een schadevergoeding zou betalen van ruim € 25.000.

In een tussenuitspraak oordeelde de Geschillencommissie dat Interbank, op basis van de overeenkomst tussen partijen, de bevoegdheid heeft om het variabele rentetarief voor een doorlopend krediet te allen tijde te wijzigen. “Maar Interbank mag deze wijzigingsbevoegdheid niet gebruiken op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval”, oordeelde de commissie die de partijen vervolgens nog gelegenheid gaf om hun standpunt verder toe te lichten. Maar dat leidde niet tot andere inzichten. De Geschillencommissie stelt in de einduitspraak dan ook dat niet gebleken is dat de kredietverstrekker haar vrijheid om de rente wel of niet aan te passen heeft gebruikt “op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.”

Tarieven
Volgens de Geschillencommissie is het een belangrijke maatstaf of de aan de klant in rekening gebrachte kredietvergoeding in onredelijke mate afwijkt van de in de markt gehanteerde tarieven voor een vergelijkbaar krediet. “Hoewel Interbank niet in staat is gebleken op dit punt nadere feitelijke gegevens te verschaffen, waarbij het van belang is dat de tarieven van variabele kredietvergoedingen voor doorlopend krediet door kredietaanbieders niet gepubliceerd mogen worden en Interbank daar dus ook niet over kon beschikken, heeft de Commissie op basis van de ervaring die zij in de afgelopen jaren heeft opgedaan in soortgelijke dossiers, vastgesteld dat de in rekening gebrachte kredietvergoedingen binnen de bandbreedte vielen van de door de markt gehanteerde tarieven.”

Indicatie
De klant voerde nog aan dat zij op enig moment een kredietvergoeding van 12,7% betaalde, terwijl Interbank op haar website adverteerde met een kredietvergoeding van 4,7%. Maar daarover zegt de Geschillencommissie: “Het tarief op de website is slechts een indicatie. De daadwerkelijk in rekening te brengen kredietvergoeding is afhankelijk van allerlei omstandigheden, zoals het soort krediet (aflossingsvrij of niet), de hoogte van het krediet, de persoonlijke omstandigheden van de kredietnemer etc. Gelet op het voorgaande zijn er naar het oordeel van de Commissie geen aanwijzingen waaruit zou blijken dat Interbank voor nieuwe en bestaande klanten andere tarieven heeft gehanteerd.”

 

Reageer op dit artikel