Dit jaar al 250 vuurwerkaanslagen ondanks maatregelen

Dit jaar al 250 vuurwerkaanslagen ondanks maatregelen

Het lijkt steeds makkelijker te worden om explosieven te gebruiken voor het plegen van geweld. Voor bewoners moet het angstige momenten opleveren.

Deze ontploffingen worden in de volksmond en media regelmatig omschreven als ‘aanslagen’. En het is logisch dat ook de term ‘terrorisme’ gebruikt wordt bij dergelijke incidenten. Niet vreemd is dan ook dat er bij dergelijke gebeurtenissen gekeken wordt naar de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT). De NHT ontvangt dan ook regelmatig vragen over de verzekeringsdekking van dergelijke gebeurtenissen, zoals:

  • Mijn verzekeraar geeft aan dat dit terrorisme zou kunnen zijn, kunnen jullie mijn schade in behandeling nemen?
  • Biedt de NHT dekking voor kosten van huisvesting van buurtbewoners die niet meer thuis durven te wonen?
  • Wordt omzetderving van naastgelegen winkels en horeca vergoed wanneer deze geen bezoekers meer ontvangen of zelfs verplicht moeten sluiten?
  • Als ik gewond raak bij een aanslag, betalen jullie dan mijn ziekenhuisopname?
  • Wanneer een familielid komt te overlijden bij een aanslag, welke verzekering keert dan de schade uit?

Om de vragen te kunnen beantwoorden, is het goed om nog eens vast te stellen hoe de NHT werkt.

De NHT is een herverzekeringsmaatschappij. Ofwel, de NHT is niet zelf direct de verzekeraar van een verzekerde, maar herverzekert van aangesloten verzekeraars de financiële gevolgen van terrorisme. De NHT is na 11 september 2001 opgericht omdat terrorisme onverzekerbaar dreigde te worden. De aangesloten verzekeraars spraken onderling af dat het maximale bedrag dat per jaar uitbetaald zou worden, beperkt wordt tot een totaal van 1 miljard euro per jaar en 75 miljoen euro per verzekerde locatie, bij schades als gevolg van terrorisme. De deelnemers aan de NHT dragen elk bij aan de NHT, naar rato van hun marktaandeel in de sector Leven, Zorg en Schade.

Daarbij is het van belang op te merken dat verzekeraars zelf een claim van een klant in behandeling nemen. Daarvoor hanteert een verzekeraar zijn eigen polisvoorwaarden. De verzekeraar doet er goed aan de afspraken die met de NHT zijn gemaakt te verwerken in zijn polisvoorwaarden. Wat een verzekeraar op zijn beurt vergoed krijgt, is onderdeel van de afspraken met de NHT. Dit is vastgelegd in een deelnameovereenkomst en in het NHT Protocol.

Als de totale schade boven de gestelde limiet van 1 miljard euro (of de limiet van 75 miljoen euro per locatie) komt, krijgen slachtoffers hun schade naar rato vergoed. De NHT komt pas in actie bij gebeurtenissen die worden gedefinieerd als een gewelddadige handeling met een bepaald terroristisch oogmerk. Om te kunnen beantwoorden of het oogmerk als terroristisch gezien wordt, wint de NHT advies in bij de adviescommissie van de NHT.

Primair neemt een verzekeraar de schade dus zelf in behandeling. De NHT neemt dan ook geen schades van eindklanten in behandeling. Ook kan de NHT geen uitspraken doen over dekking van individuele gevallen. Waar uiteindelijk wel mededelingen over gedaan kunnen worden, is de vraag in hoeverre er sprake is van terrorisme volgens de definitie van de clausule. Vooralsnog is daar geen sprake van in deze specifieke situatie, omdat de daders nergens blijk gegeven hebben van een terroristisch oogmerk, zoals religieus, nationalistisch of politiek.

Dit is een partnerbericht van de Vereende. Bekijk het partnerdossier