nieuws

Begrip ‘gebeurtenis’ onduidelijk in voorwaarden: Generali moet drie keer betalen

Schade 1501

Generali moet aan een klant met een rechtsbijstandpolis een maximale vergoeding betalen die driemaal zo hoog is als het kostenmaximum voor een verzekerde gebeurtenis. Dat heeft Kifid geoordeeld na een klacht van een verzekerde. Die wilde de juridische bijstand voor drie geschillen vergoed krijgen. Terecht, aldus de geschillencommissie, omdat de polisvoorwaarden niet duidelijk maken wat nu een ‘gebeurtenis’ is.

Begrip ‘gebeurtenis’ onduidelijk in voorwaarden: Generali moet drie keer betalen

Aan de klachtzaak ligt een hoog oplopende burenruzie ten grondslag. De klager heeft vanaf 2002 aan tuin en woning diverse aanpassingen gedaan die niet met gejuich zijn ontvangen door de buren. Het eerste conflict is ontstaan nadat de verzekerde een stuk mandelige grond (dus gemeenschappelijk eigendom) in gebruik heeft genomen om een schutting met overkapping te plaatsen. Daarvoor heeft hij vooraf toestemming gevraagd aan de omwonenden. Die zijn akkoord gegaan, op de buren na. In 2016 wordt een aanbouw geplaatst in de achtertuin, ondanks verzet van de buren aan de andere kant. Die komen dat jaar ook met klachten over het plaatsen van tegels over de erfgrens in de voortuin en de veertien jaar daarvoor geplaatste schutting.

Voorafgaand aan het plaatsen van de aanbouw heeft de verzekerde contact gehad met DAS, die de rechtsbijstand voor Generali uitvoert. Daarbij is hij gewaarschuwd voor eventuele juridische acties van de buren. De buren die zich tegen de aanbouw verzetten, wenden zich ook tot DAS. De verzekerde is daarom naar een externe advocaat verwezen.

Klachten en claims over en weer

Begin 2017 klopt de klant weer aan bij DAS: de buren die in 2002 al niet gecharmeerd waren van de schutting, hebben daarover opnieuw geklaagd. Ze brengen daarbij ook klachten naar voren over de aanbouw en het laten liggen van de resten van een vorige aanbouw. Bovendien wil de verzekerde geen werkzaamheden toelaten aan de spouwmuur van de buren, zo luidt de klacht. Die buren worden op hun beurt weer door de advocaat van de verzekerde gesommeerd om een klimplant van zijn muur te halen. Dat gebeurt, maar er blijven resten over op de zijgevel en bovendien zetten de buren planten binnen 50 centimeter van de erfgrens. Dat is voor de verzekerde reden om opnieuw met DAS contact op te nemen.

Een of vijf gebeurtenissen?

DAS stelt dat er sprake is van een samenhangend geheel van geschillen. Daarvoor geldt het kostenmaximum van € 12.500 dat in de polisvoorwaarden wordt genoemd. Daar gaat de verzekerde niet mee akkoord: hij eist vergoeding voor drie geschillen en wil dat er dus nog € 25.000 aan kosten vergoed worden. Feitelijk is er sprake van vijf gebeurtenissen die hebben geleid tot vijf juridische geschillen, waarvan twee samenhangende geschillen, stelt hij. DAS vindt juist dat de aanbouw het startpunt was van alle ondernomen juridische stappen: dat is maar één gebeurtenis.

Uitleg gebeurtenis

Kifid neemt de polisvoorwaarden onder de loep. “Een samenhangend geheel van geschillen die voortvloeien uit één gebeurtenis worden volgens de verzekeringsvoorwaarden beschouwd als één geschil. Partijen leggen het begrip ‘gebeurtenis’ verschillend uit. De voorwaarden zeggen hierover: ‘Onder gebeurtenis wordt verstaan het voorval dat of de feitelijke ontwikkeling die redelijkerwijs moet worden beschouwd als de oorzaak van het geschil.’ Het gaat hier om verzekeringsvoorwaarden waarover tussen partijen niet is onderhandeld. De voorwaarden worden daarom in beginsel objectief uitgelegd.”

Definitie geschil onduidelijk

De geschillencommissie constateert dat de juiste uitleg van het begrip ‘gebeurtenis’ ook afhangt van de definitie van het begrip ‘geschil’. “In de voorwaarden is geen definitie van ‘geschil’ te vinden. Evenmin is duidelijk wat met ‘oorzaak’ in de verzekeringsvoorwaarden wordt bedoeld. Omdat het artikel in de voorwaarden op meerdere manieren kan worden uitgelegd, volgt de Geschillencommissie de uitleg die voor de consument het meest gunstig is.”

Dat houdt in dat de gebeurtenis moet worden gelezen als het voorval of de feitelijke ontwikkeling die in verband staat met de relevante juridische vordering. Daarom moet per vordering worden beoordeeld welke gebeurtenis daaraan ten grondslag ligt. “De geschillencommissie overweegt daarom dat niet alle geschillen voortvloeien uit de bouw van de aanbouw maar dat de geschillen zijn veroorzaakt door afzonderlijke gebeurtenissen.” Op grond van verzekeringsvoorwaarden is sprake van vijf geschillen, zoals de verzekerde stelt. Die heeft daarom in beginsel recht op een vergoeding van vijfmaal het maximum van € 12.500.

Drie kwesties

Maar de eis bij Kifid is een vergoeding van driemaal dat maximum: eenmaal voor het geschil met de linkerburen, eenmaal voor het geschil met de rechterburen en eenmaal voor zijn eigen vordering op de buren. “Met deze drie kwesties als uitgangspunt komt de geschillencommissie tot het oordeel dat de consument nog twee keer een beroep kan doen op het kostenmaximum van € 12.500. De consument kan voor de lopende dossiers tegen de buren tot een maximum van € 25.000 aan externe juridische kosten declareren bij de rechtsbijstanduitvoerder.”

Lees hier de volledige Kifid-uitspraak 2018-462

Reageer op dit artikel