nieuws

Kifid: ‘Muziekinstrumenten vallen wel onder inboedelverzekering’

Schade

Kifid: ‘Muziekinstrumenten vallen wel onder inboedelverzekering’

Het volmachtbedrijf Risk Groep, gevolmachtigde van Delta Lloyd, stelt dat de in huis opgeslagen muziekinstrumenten niet tot de inboedel behoren. Kifid oordeelt anders en baseert zich op uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Risk Groep baseert zijn standpunt op het expertisebedrijf dat heeft gemeld dat met deze muziekinstrumenten inkomen wordt gegenereerd. De verzekerde voert aan dat de muziekinstrumenten alleen hobbymatig worden gebruikt en dat hij soms een vergoeding ontvangt voor een optreden. Hij genereert daar verder geen inkomsten uit. Daar komt bij dat de verzekerde de Nederlandse taal onvoldoende beheerst en de expert mocht er niet vanuit gaan dat verzekerde precies begreep wat hem gevraagd werd. Ook overlegt verzekerde twee verklaringen van bandleden die bevestigen dat hij alleen een reiskostenvergoeding krijgt voor zijn optredens. Ook zijn salarisstroken overlegd, waaruit blijkt dat hij gewoon een fulltime baan heeft, waaruit hij meer dan voldoende inkomen genereert.

Elke weekeinde bezet
Risk Groep zegt in het verweer dat de verzekerde te kennen heeft gegeven dat hij vrijwel elk weekeinde bezet is vanwege optredens met zijn band. De expert heeft gevraagd of hij hier inkomen uit genereert en dat werd door verzekerde “onomstotelijk bevestigd”. Het gegeven dat verzekerde inkomsten heeft uit zijn (bijna wekelijks) optredens, was voor Risk Groep aanleiding de schade aan de muziekinstrumenten niet te vergoeden, omdat deze niet gezien kunnen worden als inboedel behorend bij de particuliere huishouding. Wel heeft Risk Groep een voorstel tot vergoeding op basis van dagwaarde gedaan en dat zij zich mag beroepen op hetgeen de expert heeft gerapporteerd.

Overweging
De geschillencommissie van het klachteninstituut overweegt dat Risk Groep “in beginsel uit mag gaan van de juistheid van de constateringen van de expert, tenzij direct duidelijk is dat zijn rapport onjuist is”. De Commissie stelt verder dat de expert echter niet heeft gerapporteerd over de hoogte van de inkomsten die de verzekerde verdient met zijn optredens in de weekenden. Het geschil gaat over of de verzekerde de muziekinstrumenten hobbymatig of beroepsmatig gebruikt. De Commissie oordeelt dat de verzekerde de muziekinstrumenten zowel hobbymatig als beroepsmatig gebruikt. “De inboedelverzekering heeft dan betrekking op een goed dat gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet voor beroepsmatig gebruik is bestemd. In een dergelijk geval kan aansluiting gezocht worden bij de uitspraak van 20 januari 2005 van het Hof van Justitie van de EG (HvJ EG 20 januari 2005, NJ 2006/278). Daaruit volgt dat wanneer een persoon, die zich ten aanzien van zijn wederpartij in een zwakkere positie bevindt, een overeenkomst heeft gesloten die gedeeltelijk op zijn beroepsactiviteit betrekking heeft, zich alsnog op de overeenkomst kan beroepen als deze overeenkomst zo losstaat van deze beroepsactiviteit dat het verband marginaal wordt en in haar totaliteit beschouwd slechts een onbetekenende rol speelt.” De Commissie concludeert dat de de inboedelverzekering slecht voor een onbetekenend deel betrekking heeft op de zaken die bedoeld zijn voor de (gestelde) beroepsactiviteit van verzekerde. Conclusie: Risk Groep moet alsnog de schade vergoeden.

Reageer op dit artikel