nieuws

Kifid nuanceert toepassing hersteladvies voor beleggingsverzekeringen

Branche 4006

Kifid nuanceert toepassing hersteladvies voor beleggingsverzekeringen

De Geschillencommissie van Kifid heeft de eerste uitspraken gedaan over specifieke klachten betreffende het wettelijk voorgeschreven hersteladvies voor beleggingsverzekeringen. Centraal staat daarbij de vraag wat er bij het uitbrengen van het advies van verzekeraars en adviseurs kan worden gevraagd en hoe zij daaraan invulling hebben gegeven. Het Kifid heeft hierover tot nu toe ruim 30 klachten tegen zowel verzekeraars als assurantieadviseurs ontvangen.

Het Kifid maakt duidelijk dat bij de beoordeling van de verplichtingen tot het geven van hersteladvies, behalve de overeenkomst tussen partijen en de civiele wet- en regelgeving, ook de voor verzekeraars en adviseurs geldende publiekrechtelijke regels een rol spelen. De Geschillencommissie oordeelt dat een schending van deze regels daarom niet automatisch inhoudt dat er ook sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de financieel dienstverlener tegenover de consument.

Zorgvuldig adviseren
Adviseurs moeten consumenten zorgvuldig adviseren, zo meldt het Kifid. Daarbij gelden voor de Geschillencommissie drie toetsstenen: wat heeft de consument op dat moment aan belegd vermogen gerealiseerd, wat was zijn beleggingsdoel ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en wat kan de consument doen om dit doel alsnog (zoveel mogelijk) te benaderen.

Het realiseren, of in ieder geval benaderen, van het oorspronkelijke doel vormt steeds het startpunt van het hersteladvies”, aldus de Geschillencommissie. “Daarbij moeten verschillende mogelijkheden aan bod komen, namelijk ongewijzigd voortzetten, aanpassing van de bestaande overeenkomst, afkopen of het kiezen voor een passend alternatief. Een adviseur hoeft geen volledige uitsplitsing van de kosten van het afgesloten product of de besproken opties op te nemen in het hersteladvies. Tot advisering die op méér betrekking heeft dan aanpassing, wijziging of omzetting van de oorspronkelijke beleggingsverzekering met als doel het oorspronkelijke doel alsnog te bereiken, zijn adviseurs volgens het Kifid niet verplicht.”

Toereikende informatieverstrekking
Verzekeraars hebben de plicht zich in te spannen om consumenten een weloverwogen keuze te laten maken tot voortzetting, wijziging of stopzetting van hun beleggingsverzekering. Daartoe dienen verzekeraars aan adviseurs voldoende informatie te verstrekken om hen in staat te stellen passende adviezen aan de consumenten te geven. Verzekeraars zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de kosten van) een deugdelijk hersteladvies.

Reageer op dit artikel