nieuws

Donatus geeft leden € 6,1 miljoen terug

Schade 1798

Leden van Donatus Verzekeringen, marktleider in Nederland voor verzekeringen van kerkgebouwen en monumenten, krijgen 23% van de voor 2018 ingelegde premies terug dankzij een positief netto resultaat van € 6,1 miljoen over dit boekjaar.

Donatus geeft leden € 6,1 miljoen terug
Brand in de Bovenkerkse St. Urbanuskerk.

Over de afgelopen vijf boekjaren heeft Donatus gemiddeld 41,2% van de ingelegde premies aan de leden teruggegeven. Daarnaast ontvangen trouwe leden (10 jaar of langer lid) 10% trouweledenkorting wanneer zij kiezen voor een langdurig contract. De teruggave over 2018 is lager dan gebruikelijk vanwege onder meer enkele zeer grote schades. Dankzij de kapitaalkrachtige positie kan Donatus het volledige resultaat terugbetalen.

Twee grote kerkbranden

Volgens directievoorzitter Alphons van der Voorn hebben naast de storm aan het begin van 2018 en twee grote kerkbranden bij de RK-kerkgebouwen in Limmen en Bovenkerk, ook de teruglopende beurzen aan het einde van 2018 gezorgd voor een minder positief resultaat. “Ondanks deze uitzonderlijke gebeurtenissen in één jaar, is 2018 in financieel opzicht toch een redelijk goed jaar geweest. De schades voor eigen rekening waren met € 9,2 miljoen circa € 1,7 miljoen hoger dan in 2017.

Solvabiliteitsratio 210%

Donatus is volgens Van der Voorn met een solvabiliteitsratio van 210% een financieel gezonde maatschappij. “Daarnaast ben ik positief over de toekomst. In het verslagjaar is een programma gestart dat verbeteringen gaat doorvoeren op het gebied van producten, systemen en organisatie. Met als uiteindelijk doel onze leden nog beter te ontzorgen.”

Groei monumentenmarkt

De premie-inkomsten van Donatus bedroegen € 26,5 miljoen in 2018, nagenoeg gelijk aan die van 2017. De groei in de monumentenmarkt compenseerde de premieafname als gevolg van het verder afbouwen van het verzekeren van zorginstellingen en het beëindigen van het verzekeren van sociale werkplaatsen. Binnen de verzekeringsportefeuille is het aandeel monumenten toegenomen tot 15%. Donatus verzekert circa 8% van alle rijksmonumenten in Nederland.

4.600 gebedshuizen

In 2018 bleef het aantal verzekerde kerkgebouwen stabiel met 4.600 gebedshuizen. De terugloop door sluitingen/verkoop van kerkgebouwen werd gecompenseerd door deels het opnieuw verzekeren van de nieuwe eigenaren, alsmede het verzekeren van zestig kerkgebouwen die nog niet bij Donatus verzekerd waren. Dit betreft gedeeltelijk herbestemde kerkgebouwen. Het marktaandeel is daarmee onverminderd hoog.

Hervezekeringsprogramma

De schaden eigen rekening waren met € 9,2 miljoen circa € 1,7 miljoen hoger dan vorig jaar. Twee grote kerkbranden zorgden voor een netto schadelast van € 3 miljoen. Door een effectief herverzekeringsprogramma kon de netto last aanzienlijk beperkt worden. De zware storm van 18 januari 2018 resulteerde in een schadelast van bijna € 3 miljoen. Door het slechte beursklimaat aan het einde van het jaar, is het netto beleggingsresultaat circa € 3,4 miljoen lager dan een jaar eerder.

Reageer op dit artikel