nieuws

Minister Bruins wil niets weten van tandarts in basispakket

Schade 8100

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) zal mondzorg voor volwassenen niet opnemen in het basispakket van de zorgverzekering. Bruins geeft dit aan op vragen van Kamerlid Hijink (SP). Met name kankerpatiënten zouden vaak erg veel moeite moeten doen om zogeheten bijzondere tandheelkunde vergoed te krijgen.

Minister Bruins wil niets weten van tandarts in basispakket

Aanleiding voor de Kamervragen was een uitzending van televisieprogramma Radar. Hier kwam naar voren dat de vergoeding voor bijzondere tandzorg vaak niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Terwijl twee derde van de kankerpatiënten mond-  of gebitsproblemen ervaart, krijgt maar 6% van deze mensen de benodigde tandheelkundige behandeling hiervoor vergoed. Dit  zou blijken uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Onjuiste interpretatie

Volgens de minister (foto) ligt het werkelijke percentage mensen dat de behandeling vergoed kreeg, vele malen hoger. “Uit het NFK onderzoek blijkt dat bij 38% van de respondenten deels de kosten zijn vergoed en bij 37% alle kosten. Daarbij heeft een kleine groep aangegeven zeker te weten dat de vergoeding vanuit bijzondere tandheelkunde is betaald. Dit betekent niet dat andere verzekerden geen vergoeding vanuit bijzondere tandheelkunde zouden hebben gehad. Het is dan ook onjuist om te stellen dat slechts 6% de behandeling vergoed heeft gekregen.”

Adviserend tandartsen

Volgens Bruins komen kankerpatiënten wel degelijk in aanmerking voor bijzondere tandheelkunde en gelden hier toetsingsrichtlijnen voor die adviserend tandartsen van verzekeraars moeten gebruiken. Deze richtlijnen worden op korte termijn uitgebreid zodat de zorgverlener duidelijker aan de zorgverzekeraar kan uitleggen op welke gronden de verzekerde wel of geen vergoeding krijgt.

Relatie met kankerbestrijding

Discussie over de vergoeding van bijzondere tandheelkunde bij mondkanker en kanker in het hoofd/hals gebied is er volgens de minister niet. Dat wordt gewoon vergoed. Bij kanker buiten deze zones is het aan de tandheelkundig adviseur van de verzekeraar om te bepalen in hoeverre de verslechtering van het gebit een relatie heeft met de kankerbestrijding, bijvoorbeeld door radio- of chemotherapie.

Speekselonderzoek

“Bij behandeling met chemotherapie kan een bijwerking zijn het ontstaan van een xerostomie (droge mond), waardoor verzekerden meer risico lopen op cariës”, aldus Bruins. “Bij twijfel over aanspraak op vergoeding van de behandeling van de tandheelkundige problemen vanuit bijzondere tandheelkunde, kan een speekselonderzoek worden uitgevoerd op kosten van de zorgverzekeraar. De uitslag van dit onderzoek is bepalend of een verzekerde recht heeft op vergoeding vanuit bijzondere tandheelkunde.”

Maatmanbeginsel

Ook wijst de minister op het maatmanbeginsel dat er voor kant zorgen dat de vergoeding per verzekerde kan verschillen, ook al heeft degene een zelfde aandoening. “Een verzekerde heeft alleen recht op een tandheelkundige behandeling die leidt tot dezelfde mondgezondheid als dat diegene had, voordat hij een medische aandoening kreeg. Om die reden kan de vergoeding dus verschillen. Elke situatie is anders en dient dan ook onafhankelijk te worden beoordeeld aan de hand van de toetsingsrichtlijnen.”

Mondzorg in basispakket

Om aan alle onduidelijkheid een einde te maken pleit Kamerlid Hijink voor opname van de mondzorg voor volwassenen in het basispakket van de zorgverzekering. Nu hebben alleen minderjarigen recht op mondzorg vanuit het basispakket.

Bruins geen voorstander

Bruins is geen voorstander van uitbreiding van het pakket.  Hij wijst op onderzoek  van het Centraal Planbureau (CPB)in juni 2016 waaruit blijkt dat het opnemen van de mondzorg voor verzekerden van 18 jaar of ouder jaarlijks leidt tot 1,2 miljard hogere Zvw kosten. “In het Regeerakkoord is geen afspraak gemaakt om tot een dergelijke forse uitbreiding van het basispakket over te gaan. Ik zal de mondzorg voor volwassenen dan ook niet in het Zvw-pakket opnemen. Voor mensen met lage inkomens bieden de gemeentelijke collectieve contracten met een uitgebreide aanvullende verzekering voor o.a. mondzorg een mogelijkheid om de mondzorg financieel toegankelijk te maken.”

 

Reageer op dit artikel