nieuws

Allianz vangt bot bij rechter om inzage medisch dossier tegenpartij

Schade 1949

Een vrouw die in 2012 aangereden werd door een bestelbusje en daar blijvend letsel aan overhield, hoeft haar medisch dossier niet af te staan aan de schadebehandelaar van Allianz. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. Het slachtoffer wilde haar medische gegevens niet afgeven aan werknemers van de verzekeraar zonder wettelijk afdwingbaar beroepsgeheim. Allianz vond als WA-verzekeraar van het busje dat het recht had op het rapport.

Allianz vangt bot bij rechter om inzage medisch dossier tegenpartij

Het slachtoffer vond het feit dat een verzekerde van Allianz onoplettend heeft gereden geen reden is om haar medische gegevens maar aan iedereen te moeten verstrekken. De vrouw vond dat het afstaan van haar gegevens aan de medisch adviseur Allianz voldoende zou moeten zijn. Volgens de verzekeraar is het expertiserapport van de behandelend arts te beschouwen als een medisch advies en niet als medische broninformatie. Allianz vindt dat de beginselen van hoor en wederhoor en recht op een eerlijk proces vergen dat ook hun schadebehandelaar inzage krijgt in het rapport.

Privacy of zwaarwegend belang

Allianz verzocht de rechtbank om de vrouw te bevelen mee te werken aan het deskundigenonderzoek, indien zij geen gebruikt maakt van haar blokkeringsrecht. Met het blokkeringsrecht kan iemand voorkomen dat medische gegevens worden gedeeld met anderen. De rechter concludeerde dat hem de keuze voorlag tussen de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de vrouw en het zwaarwegend belang van Allianz om te worden geïnformeerd over de medische gegevens van het slachtoffer voor en na het ongeval.

Proportionaliteit

“De rechtbank is van mening dat het belang van verzoekster op haar recht op privacy prevaleert boven het belang van Allianz om inzage in het expertiserapport te krijgen”, schrijft de rechtbank in het vonnis. “Van belang acht de rechtbank of de inbreuk op het recht op privacy in strijd is met de proportionaliteit en subsidiariteit. Dit houdt in dat als het doel waarvoor de gegevens nodig zijn op een andere, minder verstrekkende wijze kan worden behaald, dat de voorkeur heeft.”

“Gelet op de fase van het geschil waarin partijen zich bevinden is op dit moment uitsluitend de medisch adviseur (en niet de belangenbehartiger van Allianz) gebonden aan een (medisch) beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim brengt met zich mee dat niet alleen de vertrouwelijkheid van de informatie wordt gewaarborgd, maar ook de (objectieve) deskundigheid bij de inhoudelijke beoordeling van de medische informatie. Dit is niet alleen in het belang van het slachtoffer, maar ook in het belang van de verzekeraar. Daarmee wordt immers voorkomen dat de beschikbare medische informatie verkeerd wordt uitgelegd.”

Blokkering niet zinvol

De rechtbank stelt vast dat het voor Allianz voldoende zou moeten zijn om de medisch adviseur gerichte vragen te stellen over rapport. “Alhoewel Allianz stelt dat de privacy van verzoekster is beschermd door het recht het expertiserapport te blokkeren […] zal een beroep op dit artikel in het onderhavige geval geen soelaas bieden. Verzoekster is immers bereid het rapport aan de medisch adviseur van Allianz beschikbaar te stellen. Bij het inroepen van haar blokkeringsrecht zou ook de medisch adviseur van Allianz geen afschrift van het rapport krijgen.”

De vrouw hoeft van de rechtbank haar medische gegevens niet af te staan. “Er zijn in deze fase van het geschil simpelweg onvoldoende waarborgen waarmee de privacy van verzoekster bij openbaring van het rapport wordt beschermd. […] Gezien het voorgaande zal het verzoek van verzoekster worden toegewezen en het tegenverzoek van Allianz worden afgewezen.”

Reageer op dit artikel