nieuws

Verzekeraars tot twee keer toe de mist in met NEN-normen na brandschade

Schade 5716 PA

Een verplichte keuring van de elektrische installatie betekent niet automatisch dat er van zo’n keuring een schriftelijk rapport moet worden opgemaakt. Drie verzekeraars die zich hierop beriepen naar aanleiding van een brandschade werden eerder dit jaar in het ongelijk gesteld, zo blijkt uit twee onlangs gepubliceerde vonnissen. In beide gevallen zijn de verzekeraars gehouden om de schade uit te keren.

Verzekeraars tot twee keer toe de mist in met NEN-normen na brandschade

In de oudste zaak draait het om een brand in een boekhandel in Alphen aan de Rijn op 29 maart 2014. De brand is uitgebroken in een meterkast waaraan tweeënhalf jaar eerder werkzaamheden zijn uitgevoerd voor het ING servicepunt dat sindsdien ook in de winkel zit. Volgens verzekeraar Reaal en de andere risicodragers op de polis -Achmea en Nationale-Nederlanden- heeft de boekhandel niet voldaan aan de clausule dat de elektrische installatie minstens iedere drie jaar conform de NEN3140 moet worden gecontroleerd.

Installatie ING Servicepunt

De boekhandelaar stapt naar de rechter om de brandschade van bijna 1 miljoen euro vergoed te krijgen. Deze geeft de ondernemer gelijk. De rechtbank geeft aan dat de installateur die in het najaar van 2014 het ING Servicepunt installeerde de hele elektrische installatie heeft doorgemeten conform de NEN-normen 1010 en 3140. De verzekeraars moeten alsnog over de brug komen met een schade-uitkering.

Geen keuringsrapport

Reaal, Achmea en NN tekenen wel hoger beroep aan tegen het vonnis. Ze stellen dat de keuring door de installateur niet conform NEN3140 is gedaan omdat er geen schriftelijk keuringsrapport is opgemaakt. Ook betwisten ze de kwaliteit van de keuring. In het onlangs gepubliceerde arrest van het Gerechtshof Den Haag wijzen de raadsheren het beroep op een ondeugdelijke keuring opnieuw van de hand.

Vertaling commitment

Anders dan Reaal c.s. blijkt volgens het niet uit de NEN 3140 bepaling “De resultaten van een inspectie moeten worden vastgelegd en passende maatregelen maatregelen moeten worden getroffen” niet zonder meer dat er een rapport van inspectie moet worden opgemaakt.  Het Hof: “In dit verband is tevens van belang dat het begrip “vastleggen” (onbetwist) een vertaling is van de oorspronkelijke Engelstalige norm, waarin het begrip “commitment” wordt gebruikt. [geïntimeerde] heeft er op gewezen dat dit niet wijst op een verplichting om na de inspectie een schriftelijk rapport op te maken, maar dat het begrip “commitment” in dit geval (beter) kan worden vertaald met ‘het moet vast staan dat’.”

Niet duidelijk in polisvoorwaarden

Het Hof voegt hieraan toen dat “wanneer verzekeraars verplicht hadden willen stellen dat er bij controle van de elektrische installatie een rapport van inspectie werd opgemaakt (en/of een schriftelijke vastlegging van de gebruikte meetmethoden en meetinstrumenten), het op hun weg had gelegen dit op voldoende duidelijke wijze in de polisvoorwaarden (of anderszins, bijvoorbeeld in een toelichting) tot uitdrukking te brengen, zodat een verzekeringnemer als [geïntimeerde] daarop bedacht had kunnen zijn. Bij gebreke hiervan faalt het bedoelde beroep van Reaal c.s. op clausule 5004.”

Het Hof stelt bovendien nogmaals vast dat keuring volgens de NEN-normen heeft plaatsgevonden. Wel moet de boekhandelaar een deel van de wettelijke rente op de schade-uitkering terugbetalen omdat hij pas in augustus 2015 aankaartte dat dat hij wel had voldaan aan de keuringsverplichting.

Appendix bij norm

Ook in een andere zaak, een brand bij een partycentrum in het Noord-Hollandse Waarland, moet Nationale-Nederlanden alsnog de schade betalen na een dispuut over het voldoen aan de NEN-normen bij de keuring van de elektrische installatie. In een tussenvonnis stond de rechter nog op het standpunt dat de installateur, een schoonzoon van de eigenaar van het partycentrum, ten onrechte geen schriftelijk rapport had gemaakt van zijn inspectiewerkzaamheden. Daarbij verwees de rechter naar een appendix bij de NEN-norm waarin ‘enige eis van schriftelijke vastlegging’ wordt vermeld. De eigenaar van het partycentrum moest daarom alsnog aantonen dat zijn schoonzoon de werkzaamheden conform de normen had uitgevoerd.

‘Aanbeveling niet nodig bij norm’

In het definitieve vonnis komt de rechtbank Den Haag hier echter op terug. De norm verplicht volgens haar niet tot schriftelijke vastlegging. “Immers, als deze verplichting reeds uit de norm zou volgen, zou een aanbeveling zoals opgenomen in de toelichting in de versie uit 1998 en de opmerking in de versie uit 2011 niet nodig zijn. Dat deze aanbeveling in de praktijk veelal wordt opgevolgd, zoals blijkt uit de getuigenverklaringen van [(deskundige)getuige 3] en [(deskundige)getuige 4] , betekent niet dat de norm daartoe verplicht.”

NN moet daarom bewijzen dat de inspectie niet volgens de normen heeft plaatsgevonden, maar slaagt daarin niet. De verzekeraar moet de schade alsnog vergoeden.

Reageer op dit artikel