nieuws

ONDERZOEK: Bewijs voor toename schade door overstromingen ontbreekt

Schade 785

ONDERZOEK: Bewijs voor toename schade door overstromingen ontbreekt

Het lijkt common sense dat door het opwarmende klimaat extreme wateroverlast vaker zal voorkomen met meer schade tot gevolg. Maar volgens onderzoekers van de TU Delft en Rice University (Houston) is wat de schade betreft eerder het omgekeerde het geval. Doemdenkers houden volgens de onderzoekers ten onrechte geen rekening met economische en demografische veranderingen.

De afgelopen 150 jaar zijn, na correctie voor economische en demografische veranderingen, financiële verliezen en dodelijke slachtoffers door overstromingen gemiddeld genomen niet toegenomen. Dit schrijven de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

Verdeling bevolking

De uitkomsten van het onderzoek staan haaks op de vrij algemeen aanvaarde aanname dat door het opwarmende klimaat extreme hydrologische gebeurtenissen in Europa vaker zullen voorkomen en meer schade zullen aanrichten. De onderzoekers wijzen er echter op dat bij een analyse van de langetermijntrends voor overstromingen rekening moet worden gehouden met veranderingen in omvang en verdeling van bevolking en bezittingen. “Dergelijke ‘normalisatieprocedures’ zijn ook belangrijk gebleken voor het verklaren van trends bij andere natuurrampen”, zegt Dominik Paprotny, onderzoeker bij de TU Delft en hoofdauteur van het artikel in Nature Communications.

Reconstructie overstromingen

Paprotny en zijn collega’s gebruikten een reconstructie van overstromingen in 37 Europese landen en een nieuwe database van schadelijke overstromingen sinds 1870. “Onze resultaten wijzen erop dat er, na correctie voor veranderingen in blootstelling aan de overstromingen, sinds 1870 een toename is van jaarlijks overspoeld gebied en aantal getroffen personen, maar we hebben ook geconstateerd dat er aanzienlijke minder dodelijke slachtoffers zijn gevallen door de overstromingen. Voor de recentere decennia vinden we een aanzienlijke daling van de jaarlijkse financiële verliezen. We vermoeden bovendien dat veel kleinere overstromingen verder terug in de tijd niet zijn gerapporteerd, en tonen met schattingen aan dat deze onderrapportage een aanzienlijke invloed heeft op de waargenomen trends.”

Verbeteringen in bescherming

Een mogelijke verklaring voor de afname van de schade wordt volgens de onderzoeker gevormd door verbeteringen in bescherming en ruimtelijke planning. Wel wijst hij er op dat er aanzienlijke verschillen binnen Europa bestaan als wordt gekeken naar trends in rivieroverstromingen, extreme neerslag of jaarlijkse maxima van afvloeiingswater. “Er is een toename in Noordwest-Europa, en geen trend of een daling in andere delen van het continent. Soortgelijke bevindingen zijn ook gerapporteerd voor stormen langs de Europese kusten.”

Onvolledige representaties

In Europa is er tot nu toe maar beperkt onderzoek gedaan naar historische verliezen door overstromingen waarbij werd gecorrigeerd voor demografische en economische groei (‘genormaliseerd’). Zonder deze correctie zijn representaties van trends in verliezen volgens Paprotny onvolledig. “Nu we demografische en economische groei meenemen in de berekening voor de nominale verliezen, zien we geen significante trends in verliezen door overstromingen, zowel voor heel Europa als voor afzonderlijke landen.”

Reageer op dit artikel