nieuws

‘Zorg inkopen met pgb mag ook in andere EU-lidstaten’

Schade 1233 PA

‘Zorg inkopen met pgb mag ook in andere EU-lidstaten’

Een persoonsgebonden budget (pgb) mag ook worden gebruikt om zorg in andere lidstaten van de EU in te kopen. Dat heeft de Centrale Zaak van Beroep deze week bepaald. De Wlz-uitvoerder (wet langdurige zorg) van Zorg en Zekerheid weigerde een pgb aan een klant die dat wilde gebruiken om zorg in te kopen tijdens zijn verblijf in Portugal.

De betrokkene in deze zaak heeft een zorgzwaartepakket op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hij verzocht het zorgkantoor om de zorg in natura om te zetten in een pgb, omdat hij dat pgb wilde gebruiken om zorg in te kopen van een in Nederland gevestigd bedrijf dat de zorg in Portugal verleende.

Vrij verkeer van diensten

Het zorgkantoor weigerde dit. Volgens de nationale wetgeving kan bij verblijf buiten Nederland slechts gedurende dertien weken per jaar zorg worden ingekocht met een pgb. Die zorg moet bovendien een voortzetting zijn van in Nederland gestarte zorg. Dat was bij deze klant niet het geval en dus gaf de rechter Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid gelijk.

In hoger beroep oordeelt de Centrale Raad van Beroep echter anders. In dat beroep draait het om de vraag of de maximumtermijn van dertien weken en de eis van voortzetting van de in Nederland gestarte zorg in strijd zijn met het recht van de Europese Unie, namelijk het recht op vrij verkeer van diensten. De Centrale Raad van Beroep is van mening dat die twee inderdaad strijdig zijn.

Toegang tot zorg niet in gevaar

Het staat mensen die zorg willen inkopen met een pgb vrij om zich te wenden tot een dienstverlener die in een andere EU-lidstaat is gevestigd of daar zijn diensten aanbiedt. Volgens de rechter schrikken de bestreden voorwaarden echter af om dit ook te doen. Die voorwaarden (max 13 weken en in Nederland gestarte zorg) gelden ook niet voor gebruik van het pgb voor vergelijkbare zorg in Nederland. Die voorwaarden vormen dus zowel voor mensen die zorg nodig hebben als voor dienstverleners een belemmering van het vrij verrichten van diensten, aldus de Centrale Raad van Beroep.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt daarom dat het zorgkantoor opnieuw moet beoordelen of het pgb verleend kan worden voor de inkoop van zorg in Portugal. In de zaak heeft de raad ook vragen gesteld aan de staatssecretaris van VWS. Uit de antwoorden blijkt niet dat het schrappen van de bedoelde voorwaarden de toegang tot de gezondheidszorg in Nederland in gevaar zou brengen.

Nog wel beperkingen

De uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betekent niet dat er geen beperkingen zijn aan de besteding van pgb-gelden in het buitenland. Om aanspraak te kunnen maken op een pgb geldt nog steeds dat iemand zodanige duurzame banden van persoonlijke aard moet hebben met Nederland dat hij naar de omstandigheden beoordeeld in Nederland woont en op die grond verzekerd is ingevolge de AWBZ.

Reageer op dit artikel