nieuws

Hoge Raad: WAM-verzekeraar draait niet op voor schade in uren voor afsluiten polis

Schade 2462

Hoge Raad: WAM-verzekeraar draait niet op voor schade in uren voor afsluiten polis

Als een WAM-verzekering op de dag van een ongeval wordt afgesloten, maar aantoonbaar later dan het ongeluk, draait het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF) op voor de schade. Dat blijkt uit het antwoord van de Hoge Raad op prejudiciële vragen van het WBF en verzekeraars Bovemij en Reaal.

De partijen hadden de prejudiciële vragen gesteld naar aanleiding van zaken bij de rechtbank Den Haag. In die zaken trok het Waarborgfonds aan het kortste eind. In beide gevallen was het voertuig (een bromfiets en een auto) niet WA-verzekerd op het tijdstip van het ongeluk. Een paar uur later op dezelfde dag was echter wel een verzekering afgesloten. In het RDW-register is dat niet te zien. Daar staat geen tijdstip van verzekering gemeld, alleen de dag.

Voorrisico

Het WBF wilde met een beroep op het ‘voorrisico’ de verzekeraars op laten draaien voor de schade. Volgens het Waarborgfonds geldt dat voorrisico de gehele dag, vanaf 00.00 uur. De rechtbank Den Haag was het hier echter niet mee eens. Het WBF ging daarop in beroep. Het gerechtshof Den Haag deed deze zomer nog geen uitspraak omdat zowel hof, verzekeraars Reaal en Bovemij als het WBF eerst wilden weten hoe de Hoge Raad de kwestie zou beoordelen.

Uitspraak Hoge Raad

Die heeft nu uitspraak gedaan. De partijen vroegen de raad onder andere: “Kan de in het RDW-register opgenomen WAM-verzekeraar de benadeelde tegenwerpen dat hij weliswaar voor een later gedeelte van de eerste registratiedag de verzekeraar is, maar niet vanaf de aanvang van die dag en niet ten tijde van het ongeval? Of moet (jegens de verzekerde, althans tegenover de benadeelde) de dekking geacht worden te zijn ingegaan om 00.00 uur van de ingangsdatum als vermeld in de kennisgeving door de verzekeraar aan de Dienst Wegverkeer en opgenomen in het RDW-register?” Het antwoord van de Hoge Raad op de eerste vraag luidt ‘ja’, de tweede moet ontkennend worden beantwoord.

De partijen wilden eveneens weten of artikel 11 lid 1 WAM eraan in de weg staat dat de in het RDW-register opgenomen WAM-verzekeraar aan de benadeelde tegenwerpt dat de verzekering(sdekking) nog niet was ingegaan op het moment dat het schadeveroorzakende feit zich voordeed? Ook hierop antwoordt de Hoge Raad ontkennend.

Uitzondering

Volgens het hoogste rechtsorgaan zou zo’n uitzondering dan in de wet moeten zijn opgenomen. “Een verzekering biedt in beginsel slechts de dekking die is overeengekomen, ook waar het betreft het aanvangsmoment van de dekking. Zou met art. 11 § 1 zijn beoogd de verzekeraar, in afwijking hiervan, te verplichten ook dekking te bieden over een tijdvak, voorafgaand aan het tijdstip met ingang waarvan dekking is overeengekomen, dan zou dat in de bepalingen of de toelichting tot uitdrukking zijn gebracht”, aldus de conclusies van de Hoge Raad.

Collectief probleem

Dat het RDW-register slechts de dag registreert en niet het tijdstip dat een verzekering ingaat, doet aan dit oordeel niets af, zegt de Hoge Raad in het arrest. “De onvolkomenheid in de wijze waarop het RDW-register thans is ingericht, is een collectief probleem en daarbij past dat het daaraan verbonden nadeel ook collectief wordt gedragen.”

Modernisering van het register zal volgens de rechter er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat uur en minuut van het sluiten van de verzekering in de toekomst ook worden vastgelegd door de RDW. “Met als gevolg dat in dit soort gevallen niet de WAM-verzekeraar en wel het Waarborgfonds aansprakelijk zal zijn.”

Reageer op dit artikel