nieuws

Boer verliest van Interpolis in hagelschadezaak

Schade 665

Boer verliest van Interpolis in hagelschadezaak

Een melkveehouder uit Someren krijgt zijn schade (€ 95.000) als gevolg van de hagelstorm in juni niet vergoed. Hij is verzekerd voor stormschade en niet voor hagelschade, zo betoogde Interpolis. De rechtbank Rotterdam geeft de verzekeraar daarin vandaag in kort geding gelijk.

Sonnemans is de eerste boer die een verzekeraar voor de rechter heeft gesleept vanwege de schade door het noodweer. Veel meer boeren zitten volgens boerenorganisatie ZLTO in hetzelfde schuitje. Zij zien deze zaak daarom als een soort proefproces, zo meldt Omroep Brabant.

Schade door storm gedekt
In de Bedrijven Compact Polis Agrarisch van de boer staat dat schade door storm is gedekt. Er staat verder: “Onder schade door storm verstaan wij niet de schade die tijdens de storm door de inslag van hagel is ontstaan.” Ook staat er: “Onder hagel wordt neerslag in de vorm van ijskorrels verstaan.” De boer heeft geen afzonderlijke verzekering voor hagelschade afgesloten. Een dergelijke verzekerings-of dekkingsmogelijkheid zou voor zijn bedrijf ongeveer € 100,00 op jaarbasis kosten.

Polisvoorwaarden
De rechtbank Rotterdam overweegt dat het in deze zaak gaat om de uitleg van de polisvoorwaarden. Het uitgangspunt daarbij is dat het een verzekeraar vrijstaat om in de polisvoorwaarden de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen. Ook neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat de boer werd bijgestaan en geadviseerd door een tussenpersoon.

Is de neerslag hagel?
Tussen partijen is niet in geschil, zegt de rechtbank, dat op 23 juni 2016 in Someren sprake was van een storm in de zin van de polisvoorwaarden. Evenmin is in geschil dat die storm gepaard ging met neerslag in vaste vorm. De vraag is of die neerslag moet worden aangemerkt als hagel in de zin van de polisvoorwaarden.

Ja, het is hagel
En dat is zo, zegt de voorzieningenrechter. “Onder het begrip hagel in de polisvoorwaarden dient te worden verstaan iedere vorm van neerslag die als ijskorrels neervalt, ongeacht de grootte daarvan.” De rechtbank zoekt daarbij aansluiting bij de rapporten van Weather Impact en Meteo Group waarin de in Someren gevallen neerslag wordt aangeduid als zeer intense hagel, hagel die aangroeit, (samen)geklonterde hagel en hagel.

Storm droeg bij aan hagelvorming
Volgens de boer in kwestie moet Interpolis betalen omdat zonder de storm de hagel niet zijn verwoestende werk had kunnen doen. En tegen storm is hij verzekerd. Die vlieger gaat niet op. Vaststaat, zegt de rechtbank, dat de gaten in het dak van de veestal het directe gevolg zijn van de inslag van (aangegroeide) hagel(stenen). Dat de sterke windstoten hun effect hebben gehad op de omvang en de samenklontering van hagelstenen, maakt niet dat er sprake is geweest van stormschade. “Anders gezegd heeft de storm bijgedragen aan de hagelvorming maar niet aan de schade zelf.”

Ook neemt de rechter in aanmerking dat de melkveehouder zich voor een relatief laag (extra) bedrag apart voor hagelschade had kunnen verzekeren en dat hij dat om hem moverende redenen niet heeft gedaan.

Aanzienlijke kostenpost
Dit alles leidt ertoe dat de vordering moet worden afgewezen. De rechtbank zegt nog: “Erkend wordt dat (eiser) zich hierdoor geconfronteerd ziet met een aanzienlijke kostenpost, maar dat is geen omstandigheid die bij de beoordeling van de vordering kan worden meegewogen.”

De melkveehouder wordt in de proceskosten veroordeeld. De kosten aan de zijde van Interpolis worden begroot op € 2.823,00.

Reageer op dit artikel