nieuws

Resultaat Achmea lager door beperkte stijging zorgpremies

Schade

Resultaat Achmea lager door beperkte stijging zorgpremies

Achmea heeft € 481 mln ingezet om de stijging van de zorgpremies te beperken. Daardoor is het resultaat van de marktleider in schade- en zorgverzekeringen lager uitgekomen. Dat neemt niet weg dat de nettowinst toenam naar € 386 mln.

De vergoeding van stormschades (€ 120 mln) was ook van invloed op het totale resultaat. Dat er toch een stijging van de nettowinst is, valt onder meer toe te rekenen door het realiseren van een kostenreductie van € 300 mln. De premieomzet bleef stabiel rond de € 20 mld.

Afscheid
Het bedrijf heeft sinds de start van het programma Versnellen & Vernieuwen de kosten met € 300 mln gereduceerd en er is afscheid genomen van 2400 medewerkers. Achmea wil de commerciële slagkracht van de organisatie verder vergroten. Dat wordt onder meer gedaan door het stroomlijnen van de organisatie langs de marktketens Schade & Inkomen, Zorg en ODV.

Resultaat
Het operationeel resultaat van Achmea laat een daling zien van € 388 mln naar € 368 mln. De solvabiliteit kwam 5% punt lager uit op 210%.  Stormen en hogere voorzieningen voor letselschade waren van invloed op de schade- en inkomensverzekeringen. Daar daalde het operationeel resultaat van € 103 mln naar € 34 mln.

Zorgresultaat
Het structurele resultaat op de basiszorgverzekering is beperkt tot € 26 mln doordat de premiestelling voor 2015 de geraamde zorgkosten niet dekken. Hiervoor had Achmea in 2014 al een voorziening getroffen. Het totale jaarresultaat, voor zowel de basis- als de aanvullende zorgverzekering inclusief incidenteel resultaat, was € 287 mln. Een forse daling ten opzichte van 2014 toen het resultaat uitkwam op € 442 mln. Voor alleen de basiszorgverzekering kwam het resultaat uit op € 248 mln (€ 342 mln). In 2015 zette de grootste zorgverzekeraar € 481 mln in op de premiestijging voor de klanten te beperken.

Algemeen pensioenfonds
Het resultaat op de pensioen- en levenactiviteiten is toegenomen tot € 165 mln (€ 64 mln) door betere beleggingsresultaten en een gestegen technisch resultaat. Achmea kiest voor een stevige positie op de pensioenmarkt en investeert daarom in een Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds met onder meer een nieuw administratief systeem. “Hiermee maken we een grote stap in digitalisering en in de verbetering van de communicatie met onze klanten”, aldus Achmea. Zowel defined benefit als defined contribution worden aangeboden.

Geen pensioenverzekeringen
“Door de stijging van de levensverwachting en de lage rentestand, willen en kunnen werkgevers niet meer betalen voor pensioengaranties. In lijn daarmee hebben we het strategisch besluit genomen geen pensioenverzekeringsproducten meer aan te bieden. Door de bestaande pensioenportefeuille organisatorisch apart te zetten, creëren we ‘closed book’ pensioenen. Hierbij richten we ons op de voortzetting van een hoog niveau van dienstverlening tegen zo laag mogelijke kosten.” Het beheer van de Pensioen & Leven portefeuille zou plaats vinden tegen blijvend lage kosten. De systeemintegraties zijn afgerond. “We streven hierbij ook naar synergie met het bestaande ‘closed book Leven’. We werken hier volgens het principe: één systeem, één proces en één locatie”, aldus Achmea.

Inkomensverzekeringen
Het operationeel resultaat op inkomensverzekeringen is gehalveerd tot € 20mln (€ 40 mln). Debet daaraan is een hoger gemiddeld arbeidsongeschiktheidspercentage en het resultaat wordt nadeling beïnvloedt door hogere afrekeningen van winstdeling op collectieve contracten. Bij de verzuimverzekeringen nam de schadelast toe als gevolg van langere ziekteduur en een lagere uitstroom naar het UWV mede door een lager aantal faillissementen. Doordat Achmea haar concurrentiepositie in deze markt wil vasthouden zijn de nadelige effecten niet volledig in de premies verwerkt. De bruto premieomzet van de inkomensverzekeringen nam in 2015 met € 23 mln toe tot € 610 mln (€ 587 mln). De toename van de premies bij de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kwam vooral tot stand door nieuwe contracten en premie-aanpassingen. De bruto premieomzet op de verzuim en individuele arbeidsongeschiktheidsportefeuilles daalde licht.

Reageer op dit artikel