nieuws

NN krijgt ongelijk in hennepteeltzaak

Schade

NN krijgt ongelijk in hennepteeltzaak

Nationale-Nederlanden (NN) is door het Gerechtshof Den Haag in het ongelijk gesteld in een hennepteeltzaak. In deze zaak handelde het om de vraag of in verband met hennepteelt voor privégebruik sprake is van een risicowijziging in de zin van de polisvoorwaarden.

Bij een tussenarrest (7 oktober 2014) werd het echtpaar toegelaten tot het leveren van tegenbewijs, waarbij zij aannemelijk moesten maken dat er sprake was van zeer beperkte kweek van hennep voor eigen gebruik ter bestrijding van pijnklachten bij de vrouw. Het Gerechtshof stelt dat de beantwoording van de vraag niet slechts afhankelijk is van (de toepassing van) de criteria van de strafrechtelijke richtlijn Aanwijzing Opiumwet, maar van alle omstandigheden van het geval. Hierin oordeelt het hof anders dan NN.

Geslaagd
Het hof oordeelt op basis van de afgelegde getuigenverklaringen, aangevuld met de overlegde foto’s van de woning, de verklaring van de huisarts en de schriftelijke verklaring van de buurman dat het echtpaar in het hun opgedragen tegenbewijs is geslaagd. Het hof ziet geen reden te twijfelen aan de verklaring van de vrouw dat zij al lange tijd regelmatig ernstige pijnklachten heeft, en dat zij een aanzienlijke hoeveelheid wiet rookt (mede) om die klachten te verminderen. De aard, duur en ernst van de door de vrouw genoemde pijnklachten vinden voldoende bevestiging in de medische gegevens, als vervat in de verklaring van haar huisarts. Ook wordt duidelijk dat de klachten al ruim voor de brand bestonden.

Aannemelijk
Tegen die achtergrond acht het hof het aannemelijk dat de vrouw vanaf maart 2012 (na terugkeer van haar vakantie) wiet is gaan telen voor eigen gebruik. Dat het daarbij om een zeer beperkte kweek van hennep ging, leidt het hof af uit de getuigenverklaringen.

Faalt
Het hof concludeert dat NN faalt in het op risicowijziging gebaseerde verweer, nadat ook al het door NN voorshands geleverde bewijs terzake het bestaan van een dergelijke hennepkwekerij op grond van al het voorgaande was ontzenuwd.

Geen onderzoek
Uit het arrest blijkt dat NN geen onderzoek heeft laten doen naar de aard van de plantresten in de na de brand aangetroffen bakken. Het hof ziet niet in dat deugdelijk (representatief) onderzoek naar de plantresten in die bakken onmogelijk zou zijn geweest. NN heeft bovendien geen nader bewijs bijgebracht (in contra-enquête of anderszins) ter staving van haar stelling dat sprake is van een hennepkwekerij die een risicowijziging meebrengt als bedoeld in art. 7.1. van de polisvoorwaarden.

Dekking bieden
NN wordt veroordeeld om dekking te bieden op de opstalpolis en de schade als gevolg van de brand, ruim € 400.000 te betalen, vermeerderd met wettelijke rente. Ook moeten de gegevens van de vrouw door NN verwijderd worden in de gebeurtenissenregistratie en uit het incidentenregister worden.

Reageer op dit artikel