nieuws

Verzekeraars doen met succes beroep op clausule SC 1200

Schade

Verzekeraars doen met succes beroep op clausule SC 1200

De verzekeraars Achmea en Delta Lloyd hebben met succes beroep gedaan op clausule SC 1200 in een zaak tegen Princess inzake de verbouwing van een binnenvaartschip. Dit blijkt uit een uitspraak van het Gerechtshof Den Haag.

Exploitatiemaatschappij Princess heeft op 22 september 2008 uit een failliete boedel een schip in eigendom verkregen. Het bedrijf heeft daarvoor via verzekeringsmakelaar SAA een casco binnenvaartpolis met ligclausule afgesloten. Het schip is naar de Heuvelmanhaven in ‘s-Gravendeel gevaren en is daar aan de steiger gelegd. Daarna is aan Poolse werklieden opdracht gegeven tot het verrichten van onder meer schoonmaak- en sloopwerkzaamheden. Ook heeft Princess opdracht gegeven tot het verrichten van las- en slijpwerkzaamheden, waarbij raamgaten zijn vergroot en een trapgat is gemaakt. Na vertrek van de werklieden op 14 november 2008 is rond 19.00 uur brand ontstaan. De schade aan het schip als gevolg van de brand is begroot op (in elk geval) ruim €1,77 mln. Princess heeft de schade geclaimd onder de door haar afgesloten verzekering.

Geweigerd
Verzekeraars Achmea en Delta Lloyd hebben uitkering geweigerd en zich daarbij beroepen op verzwijging. Princess zou bij het aangaan van de verzekering ten onrechte niet hebben aangegeven dat zij plannen had voor een grootscheepse verbouwing. Subsidiair hebben verzekeraars een beroep gedaan op clausule SC 1200, waarbij het verbouwingsrisico alleen is gedekt als de verbouwingswerkzaamheden van tevoren aan verzekeraars zijn gemeld en over de premie en de verzekeringsvoorwaarden overeenstemming is bereikt, dan wel de verbouwingswerkzaamheden minder dan in (in dit geval) €250.000 bedragen. Meer subsidiair hebben verzekeraars aangevoerd dat de brand het gevolg is van roekeloos handelen van Princess bij de uitvoering van de werkzaamheden aan het schip. De Rechtbank Rotterdam heeft het beroep op verzwijging gehonoreerd, en de vordering van Princess om die reden afgewezen. Princess is vervolgens in hoger beroep gegaan.

Haviltex-criterium
Het hof overweegt dat clausule SC 1200 moet worden uitgelegd aan de hand van het Haviltex-criterium. De vraag hoe het criterium moet worden uitgelegd, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg, maar hierbij komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Uitleg
Vaststaat dat Princess is bijgestaan door een assurantiemakelaar. Deze heeft het bedrijf uitdrukkelijk gewezen op de uitleg van clausule SC 1200: als er meer aan het schip zou gebeuren dan het spreekwoordelijke “lampje indraaien”, zou de verzekering daarvoor geen dekking bieden en zou de dekking onder een aanbouwpolis moeten worden gekocht. Princess heeft dit ook niet weersproken, maar stelt wel dat deze meldingsplicht uitsluitend gold indien en voor zover het verbouwingswerkzaamheden betrof die meer zouden bedragen dan €250.000. Princess stelt dat het slecht voorbereidende werkzaamheden betrof en dat zij die niet onder de clausule hoefde te vermelden. De aansluitende verbouwingswerkzaamheden die achtereenvolgens in Almelo en Gendt zouden worden uitgevoerd, moeten volgens Princess buiten beschouwing blijven. De verzekeraars hebben dit laatste betwist en aangevoerd dat het ging om een grootscheepse verbouwing die weliswaar op meerdere locaties zou plaatsvinden, maar niet in stukjes kon worden geknipt. De rechtbank in Rotterdam heeft Princess echter op dit laatste punt in het gelijk gesteld.

Hoger beroep
In hoger beroep komt het gerechtshof Den Haag uiteindelijk tot een afwijkend oordeel. Zij oordeelt namelijk dat de verbouwingsmaatregelen die in ‘s-Gravendeel zouden worden verricht voor de toepasselijkheid van clausule SC 1200 redelijkerwijs moeten worden beschouwd als onderdeel van de totale verbouwingswerkzaamheden aan het schip, zoals deze door Princess tot en met de werf in Gendt waren gepland, en niet als een zelfstandige verbouwing kunnen worden aangemerkt. Uiteindelijk is het hof dan ook van oordeel dat het beroep van verzekeraars op clausule SC 1200 moet worden gehonoreerd.

Reageer op dit artikel