nieuws

Hof: SRK heeft bijstand aan beledigende klant terecht gestaakt

Schade

Hof: SRK heeft bijstand aan beledigende klant terecht gestaakt

SRK Rechtsbijstand heeft haar diensten voor een klant die SRK-medewerkers meerdere malen beledigde en schoffeerde terecht gestaakt. Dat oordeelt het Haagse Gerechthof in een recent gepubliceerde uitspraak.

De beledigingen van de vrouw waren dusdanig ernstig (zij noemde op 8 mei 2012 een van de medewerkers van SRK een ‘vervelend kreng’) dat de manager Rechtshulp in een brief van 10 mei 2012 een laatste waarschuwing aan haar stuurde. “Door deze ernstige overschrijding van de normen van fatsoen en handelen in strijd met uw medewerkingsplicht heeft u de noodzakelijke vertrouwensrelatie tussen verzekerde en SRK ernstig geschaad. Zo ernstig dat dit de opschorting van al onze verplichtingen jegens u rechtvaardigt. Dit betekent dat wij dan behandeling van alle lopende en toekomstige zaken kunnen stoppen inclusief het vergoeden van alle kosten. Wij realiseren ons dat dit een zware maatregel is en enkel om die reden zullen wij die nog niet toepassen. Ik wijs u erop dat u middels deze brief een laatste waarschuwing ontvangt.”

Plechtig
Maar ook die waarschuwing hielp niet. Op 15 mei 2012 vroeg de klant ‘om een teamleider die niet de boel bij elkaar liegt, maar integer is.’ In een brief van 12 juni 2012 kreeg zij een laatste kans geboden om de samenwerking voort te zetten. In een e-mail van 25 juni 2012 schreef de vrouw aan SRK plechtig te beloven SRK actief te zullen en blijven dienen. Maar eind 2012 ging het weer mis en noemde zij een SRK-medewerker iemand met ‘persoonlijke opvattingen van jaloerse aard’. Bij brief van 30 januari 2013 berichtte SRK de vrouw dat de dekking zou worden beëindigd wegens niet nakoming van de medewerkingsplicht: de verzekerde is verplicht om de volle medewerking te (blijven) verlenen en alles na te laten wat de belangen van het SRK zou kunnen schaden.

Dwangsom
De klant pikte dat niet en wilde dat SRK op straffe van verbeurte van een dwangsom zou worden veroordeeld om de juridische bijstand te hervatten. In kort geding werd die vordering echter afgewezen. Ook het hoger beroep op kort geding helpt de vrouw niet. Het Hof stelt dat voor de uitvoering van een rechtsbijstandverzekering het bestaan van een vertrouwensband tussen de rechtshulpverlener en de verzekerde noodzakelijk is. “Gelet op het karakter van de rechtsbijstandverzekering heeft daarbij te gelden dat de rechtsbijstandverlener niet lichtvaardig zal mogen concluderen dat de vertrouwensrelatie door de verzekerde is geschonden en dat hij op die grond de samenwerking kan beëindigen. Die verzekerde is immers op grond van zijn rechtsbijstandverzekering tot op zekere hoogte afhankelijk van de rechtshulpverlener.”

Het Hof vindt in dit geval dat de herhaaldelijke ‘onzakelijke kwalificaties’ voor SRK aanleiding mochten zijn te concluderen dat verdere behoorlijke samenwerking onmogelijk was geworden. “Een besluit van SRK om de verdere rechtsbijstand aan de klant te staken is in de gegeven omstandigheden en gelet op de herhaalde waarschuwingen dus niet disproportioneel.”

Reageer op dit artikel