nieuws

Aanpassing regels hybride WGA-markt per 1 januari 2017

Schade

Aanpassing regels hybride WGA-markt per 1 januari 2017

Lodewijk Asscher (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) constateert in een Kamerbrief dat het evenwicht op de hybride WGA-markt onder druk is komen te staan. Hij bereidt dan ook regelgeving voor. Daarmee wordt de wijze van premiestelling na terugkeer naar het UWV aangepast.

Asscher neemt ook maatregelen om de financieringswijze van de zogeheten staartlasten die ontstaan als een werkgever eigenrisicodrager wordt aan te passen. Deze wijzigingen worden zodanig vormgegeven dat er voor de werkgevers die nu bij het UWV verzekerd zijn, geen premiegevolgen zijn.

Historische WGA-lasten
De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode eigenrisicodragen terugkeren naar het UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens de publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisicodragerschap. De publieke premie wordt zo beter vergelijkbaar met de premiestelling bij private verzekeraars. De financieringswijze van de zogeheten staartlasten van (middel)grote werkgevers die na een periode van publieke verzekering voor het WGA-risco kiezen voor het eigenrisicodragerschap WGA aangepast worden. De afbakening van het eigenrisico wordt zo vorm gegeven dat hier geen staartlasten van werkgevers (ongeachte hun grootte) meer onder vallen. De staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap een WGA-uitkering ontvangen of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen.

Ingangsdatum
Om de verandering in de publieke premiestelling en behandeling van staartlasten te realiseren is aanpassing van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet WIA), de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en het Besluit Wfsv nodig. De beoogde inwerkingtredingsdatum van deze aanpassing van wet- en regelgeving is 1 januari 2017. In de Wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BEZAVA) is eerder geregeld dat werkgevers de mogelijkheid krijgen om voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen) eigenrisicodrager te worden.

Overgangssituatie
“Om anticiperend en sterk marktverstorend gedrag en grote overgangskosten voor werkgevers te voorkomen zal in de wet- en regelgeving welke systematiek van toepassing is. De nieuwe wijze van premiestelling en afbakening van het eigenrisicodragerschap (zonder staartlasten) zal met ingang van 1 januari 2017 gelden voor alle werkgevers die na 1 juli 2015 terugkeren naar de publieke verzekering, respectievelijk eigenrisicodrager worden”, aldus Asscher. “Ik stel voor met ingang van 1 januari 2017 niets te veranderen (eerbiedigende werking) aan de vaststellingswijze van de gedifferentieerde WGA-premie en de afbakening van het eigenrisicodragerschap voor werkgevers die reeds bij het UWV verzekerd zijn, respectievelijk eigenrisicodrager zijn op 1 juli 2015 of eerder. De publieke premie van een (middel)grote werkgever die na 1 juli 2015 en voor inwerkingtreding van de nieuwe financieringsstructuur zal de publieke premie terugkeert naar het UWV in de periode tot inwerkingtreding zal op de huidige wijze berekend worden. Vanaf de inwerkingtredingsdatum van de nieuwe financieringsstructuur zal de publieke premie voor deze werkgevers gebaseerd gaan worden op de totale WGA-lasten (ontstaan bij het UWV en tijdens eigenrisicodragerschap). Als gevolg hiervan zullen deze werkgevers per 1 januari 2017 gemiddeld een hogere publieke premie gaan betalen.”

Zelf financieren
“De (middel)grote werkgever die na 1 juli 2015 en voor inwerkingtredingsdatum van de nieuwe financieringsstructuur ervoor kiest om van publieke verzekering over te stappen naar eigenrisicodragen zal gedurende deze periode de WGA-uitkeringslasten van werknemers die tijdens de periode van publieke verzekering zijn ontstaan zelf moeten financieren. Deze uitkeringslasten komen vanaf inwerkingtredingsdatum van de nieuwe financiering ten laste van de reserve van de Werkhervattingskas (Whk) bij het UWV”, aldus Asscher. Bij de uitwerking van de wet- en regelgeving laat Asscher onderzoeken of andere aanpassingen wenselijk zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag wie in de aanloop naar  de wijziging verantwoordelijk is voor de re-integratie van de WGA-gerechtigden van de uitkeringen onder de staartlasten vallen.

Reageer op dit artikel