nieuws

Schippers ziet provisieverbod op zorg niet zitten

Schade

Schippers ziet provisieverbod op zorg niet zitten

Als het aan minister Edith Schippers (VWS) ligt, komt er geen provisieverbod voor zorgvergelijkingen. De minister wijst die suggestie van de hand in een Kamerbrief waarin zij reageert op onderzoeken van NZa, AFM en ACM naar zorgvergelijkingssites.

De instanties deden onderzoek naar informatieverstrekking door zorgverzekeraars aan vergelijkingssites (NZa), de kwaliteit van vergelijkers (AFM) en de overstapdrempels in de zorgmarkt (ACM). Naar aanleiding van die onderzoeken diende Tweede Kamerlid Hanke Bruins Slot (CDA) een motie in voor een provisieverbod voor bemiddeling in zorgverzekeringen. Maar daar ziet de minister geen brood in, omdat het niet bijdraagt aan de verbetering van de informatie van de consument.

Advertentiesites
Daar geeft Schippers vier redenen voor. Ten eerste geeft de AFM in zijn onderzoek aan dat er geen direct verband is tussen de hoogte van de vergoeding die vergelijkingssites krijgen en de plaats in de vergelijking voor verzekeraars. Ten tweede zal een provisieverbod alleen effect hebben vergelijkingssites die onder het toezicht van de AFM vallen. Schippers: “Er zijn ook zogenaamde advertentiesites die geen vergunning van de AFM hebben. Deze advertentiesites vallen buiten het toezicht van de AFM en zouden ook niet geraakt worden door een provisieverbod.” Ten derde vraagt Schippers zich af of een ander verdienmodel van vergelijkingssites, betaald advies of advertenties, in het belang van de consument is. Als vierde reden noemt Schippers het feit dat de zorgverzekering geen complex product is en geen lange looptijd heeft.

Informatie
Ook ging Schippers in op de bevindingen van de NZa, die concludeerde dat zorgverzekeraars soms meer kunnen doen om de informatie die vergelijkingssites verstrekken wel klopt. Schippers: “Zorgverzekeraars leveren vergelijkingssites informatie aan over hun polissen en spannen zich er over het algemeen voor in dat deze informatie klopt. Toch blijkt dat de informatie op vergelijkingssites niet altijd juist en volledig is. Dit acht ik onwenselijk. Zorgverzekeraars zijn op grond van artikel 40 van de Wet marktordening gezondheidszorg en de beleidsregel ‘Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2014’ namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de informatie op hun eigen websites, maar ook voor de informatie die namens hen wordt verstrekt door vergelijkingssites waarmee zij een contract hebben gesloten. Zorgverzekeraars moeten dus hun wettelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat zorgverzekeraars niet alleen zorg dragen voor een juiste informatieverstrekking aan vergelijkingssites, maar ook achteraf nagaan of de daarop vermelde informatie over hun polissen juist is verwerkt.”

Meer regels
Schippers pleitte ook voor meer regels van de NZa ten aanzien van de controle door zorgverzekeraars van de informatie op vergelijkingssites. Maar als het aan vergelijkingssite Geld.nl ligt, komen die regels er niet. “Er zijn al veel regels en richtlijnen voor vergelijkingssites, de nadruk zou moeten komen liggen op de naleving en handhaving van deze regels”, zegt directeur Sieto de Vries. “Er zijn namelijk nog steeds veel kleine vergelijkingssites die de richtlijnen aan hun laars lappen en daardoor niet meer zijn dan advertentiesites. Dit schaadt het vertrouwen van de consument en straalt negatief af op onafhankelijk sites, zoals Geld.nl.”

De Vries zou graag een onafhankelijk keurmerk voor financiële vergelijkingssites zijn en meer transparantie over de kwaliteit van afzonderlijke vergelijkers. “In de onderzoeksrapporten die zij nu naar buiten brengen, zoals die van afgelopen november, geven ze wel steeds aan wat er niet goed gaat, maar er wordt nergens vermeld welke sites het goed en slecht doen. Als de toezichthouders per site zouden publiceren op welke punten zij wel en niet goed scoren, kan de consument zelf bepalen wat de kwaliteit van een vergelijkingssite is en of hij er wel of niet mee in zee wil gaan.” Als het aan De Vries ligt, komt de AFM zelfs met een zwarte lijst met slechte vergelijkers.

Reageer op dit artikel