nieuws

NZa mengt zich niet in conflict tussen huisartsen en VGZ

Schade

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft gezegd zich nog niet te willen bemoeien met het conflict dat zich voortsleept tussen 300 huisartsen en zorgverzekeraar VGZ. Huisartsen weigeren om diverse redenen het contract met VGZ te tekenen. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen) heeft de Nza gisteren gevraagd of zij willen beoordelen of de mededingingswet hier wellicht in het geding is.

NZa mengt zich niet in conflict tussen huisartsen en VGZ

NZa zegt echter niet in te grijpen omdat de publieke belangen nog niet in gevaar zijn. Dat is pas het geval wanneer er bijvoorbeeld te weinig zorg wordt ingekocht of de verzekeraar niet aan zijn zorgplicht voldoet. “Een verzekeraar is niet verplicht om alle huisartsen te contracteren en huisartsen zijn niet verplicht om alle contracten van verzekeraars te tekenen”, aldus Natasja Wijnbeek van NZa.

Elk jaar kopen zorgverzekeraars zorg in van zorgverleners en ziekenhuizen. De 300 huisartsen in kwestie hebben voor 2015 echter nog steeds geen contract getekend met VGZ. Volgens hen kan er helemaal niet onderhandeld worden met de zorgverzekeraar. VGZ zou gebruik maken van haar machtspositie om de voorwaarden en prijzen zoveel mogelijk te drukken.

Fraudecontrole
De huisartsen hebben moeite met 3 punten in het contract. Ze zijn tegen het vrijgeven van de gegevens van hun patiënten aan de verzekeraar wanneer de huisarts verdacht wordt van fraude. Dat is volgens de huisartsen in strijd met het recht op privacy van de patiënt en het beroepsgeheim.

De NZa deelt deze mening niet. De verzekeraar mag volgens de zorgverzekeringswet controleren of de huisartsenzorg die in rekening wordt gebracht, ook daadwerkelijk geleverd is. De NZa zegt juist toe te juichen dat zorgverzekeraars verplicht zijn om zorgnota’s goed te controleren en bij een vermoeden van fouten ook daadwerkelijk te checken of zorg geleverd is. Zij moeten zich daarbij uiteraard houden aan de huidige privacywetgeving.

Andere bezwaren
Een andere bezwaar is dat huisartsen een extra bonus krijgen wanneer zij medicijnen voorschrijven waar VGZ de voorkeur aan geeft. VPHuisartsen vreest dat de integriteit van de artsen in het geding komt. ‘Een patiënt weet niet meer zeker of een arts een geneesmiddel voorschrijft omdat dit het beste is of omdat de dokter hiervoor een bonus krijgt’, aldus de club.

Ook over de tarieven zijn de artsen absoluut niet tevreden. Waar ze bijvoorbeeld eerst nog € 55 kregen voor het inbrengen van een spiraaltje krijgen ze nu slechts € 18. Het vaste inschrijftarief, dat elke huisarts krijgt, is wel verhoogd. Voor artsen die veel spiraaltjes moeten inbrengen biedt dat echter geen soelaas, zegt VPHuisartsen.

VGZ
VGZ zegt verrast te zijn door de standpunten van de huisartsen. “Wij handelen volgens de regels die zijn opgesteld door de NZa en de Autoriteit Consument & Markt”, zegt Karen van Rijsewijk, woordvoerder van VGZ.

De zorgverzekeraar vindt het opmerkelijk dat VPHuisartsen een punt maakt van de fraudecontroles. “Het staat al jaren in ons contract. Bovendien konden zorgverzekeraars in het uiterste geval al lang gegevens opvragen bij huisartsen als er sterke verdenking van fraude is. Dat is vastgelegd in de zorgverzekeringswet”, aldus Van Rijsewijk.
Daarnaast stelt VGZ dat het voorschrijven van goedkopere medicijnen afgelopen juli al is besproken met de NZa en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) die hier mee instemden. “Als huisartsen een probleem hadden met de maatregel, dan hadden ze dat toen moeten aangeven.”

Van Rijsewijk zegt de discussie over de  nieuwe tarieven wel te begrijpen, omdat dit jaar het systeem is veranderd. Maar de stelling van de huisartsen klopt niet volgens VGZ. Er is volgens de zorgverzekeraar een speciale compensatie voor huisartsen die specifieke ingrepen met regelmaat uitvoeren waardoor het gemiddelde tarief het zelfde blijft als voorgaande jaren. “Het is jammer dat alleen VGZ wordt aangesproken op de tarieven. Wij hebben in vergelijking met de 3 andere grote zorginkopers meestal de hoogste tarieven”, zegt Van Rijsewijk.

Wat nu?
Opmerkelijk is dat VGZ niet de enige is met deze voorwaarden. Alle grote zorgverzekeraars hebben soortgelijke voorwaarden in hun contracten. VPHuisartsen gaat het dan ook niet perse specifiek om VGZ maar eerder om zorgverzekeraars in het algemeen die weinig tot niet onderhandelen met de huisartsen.

VGZ zegt opnieuw met de huisartsen om de tafel te gaan om tot een passende oplossing te komen. Nu de NZa besloten heeft zich niet in de kwestie te mengen, is het aan de huisartsen en VGZ om tot elkaar te komen. En is het ook aan de huisartsen om zich tot de ACM te wenden voor een eventueel beroep op de mededingingswet.

Reageer op dit artikel