nieuws

DNB vindt dat verzekeraars nu echt moeten ingrijpen in levenmarkt

Schade

DNB vindt dat verzekeraars nu echt moeten ingrijpen in levenmarkt

DNB spoort vandaag in een rapport levensverzekeraars aan om hun bedrijfsmodellen “toekomstbestendig te maken zodat zij blijvend kunnen voldoen aan de langlopende verplichtingen aan polishouders”. De levensverzekeringsmarkt staat onder druk, constateert DNB: “traditionele winstbronnen drogen op en kostenbesparingen zijn hard nodig”. DNB en de sector zijn inmiddels met elkaar in gesprek over dit thema.

De verzekeringsmarkt, exclusief zorg, laat sinds 2008 een krimp zien in premievolume. Deze krimp is vrijwel volledig gelegen in de deelmarkt voor individuele levensverzekeringen, meldt de toezichthouder. De andere deelmarkten zijn qua omvang relatief stabiel gebleven. De Nederlandsche Bank verwacht dat deze trend de komende jaren zal doorzetten.

Halvering
In de individuele levenmarkt bedroeg het premievolume in 2013 nog ongeveer EUR 9,5 mrd. In de komende tien jaar moet rekening worden gehouden met een halvering van dit volume. Dit komt met name door de introductie van banksparen en de gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen.

Centraal
DNB: “Vermogensopbouw vindt vrijwel niet meer plaats via levensverzekeringsproducten. Producten waar wel vraag naar blijft zijn producten waarin de verzekeringscomponent centraal staat. De basisbehoefte om risico’s af te dekken zal blijven bestaan. De vraag naar lijfrenten en overlijdensrisicoverzekeringen blijft daarom aanwezig. De concurrentie is hier wel hoog en de marges zijn daarom beperkt. De groei van banksparen zal naar verwachting verder doorzetten. Bankdochters van verzekeraarsgroepen hebben op dit moment een marktaandeel van bijna één derde in de bankspaarmarkt, maar ook in deze markt is de winstgevendheid beperkt.”

Premievolume verzekeringssector excl. zorg
(EUR mrd)

Premievolume_tcm46-315457

Bron: DNB
Toelichting: gemeten in bruto premies. Voor Leven Collectief alleen in periodieke premie, aangezien voor de markt voor koopsommen geen voorspelling kan worden gemaakt.

 

Simpel
Het concurrentieveld in de pensioenmarkt verandert door de introductie van nieuwe pensioenuitvoerders, stelt DNB. “Zo is de premiepensioeninstelling (PPI) enige jaren geleden geïntroduceerd, die zich kenmerkt door een simpel pensioenproduct met lage kosten. Op dit moment wordt daarnaast gewerkt aan de ontwikkeling van het algemeen pensioenfonds (APF), om de keuzemogelijkheden in deze markt verder te verbreden. De concurrentiedruk voor verzekeraars neemt hierdoor toe, maar tegelijkertijd kan deze ontwikkeling ook kansen bieden. Verzekeraarsgroepen kunnen immers zelf ook een PPI of APF oprichten en zo hun belang op de pensioenmarkt proberen veilig te stellen”.

Trend
Daarnaast constateert DNB in de markt voor collectieve levensverzekeringen een trend van defined benefit-regelingen (DB) naar defined contribution-regelingen (DC). In DB-regelingen geeft de verzekeraar garanties af aan de pensioendeelnemers over de hoogte van het pensioen, en komen onder andere beleggingsopbrengsten en -verliezen voor rekening van de verzekeraar. In DC-regelingen lopen de deelnemers zelf meer risico’s. “De transitie van DB- naar DC-regelingen leidt er daarom toe dat het verdienmodel van verzekeraars in de collectieve levenmarkt verandert”.

Afhankelijk
De toezichthouder waarschuwt: “Het verdienvermogen in de pensioenmarkt is zeer afhankelijk van politieke besluitvorming ten aanzien van het pensioenstelsel en daarmee moeilijk voorspelbaar. Wetswijzigingen kunnen negatief uitpakken voor verzekeraars maar tegelijkertijd kan versobering van het pensioenstelsel juist ook kansen bieden voor levensverzekeraars om alternatieve producten aan te bieden in de markt voor individuele vermogensopbouw”.

Focus
DNB verwacht dat de markt voor schadeverzekeringen niet zal groeien. Tegelijkertijd richten veel verzekeraarsgroepen met een focus op de levenmarkt zich steeds meer op deze markt in een poging hun verdienvermogen op peil te houden. In de particuliere schademarkt is de concurrentie groot, met name vanwege de opkomst van internet en vergelijkingssites. In het zakelijke segment is sprake van veel concurrentie van internationale gespecialiseerde partijen. Positief is volgens DNB dat de relatief korte looptijd van schadeproducten verzekeraars in staat stelt snel bij te sturen wanneer de situatie daarom vraagt.

Kostenbesparing
Hoe moet het dan verder, volgens DNB? Nog verdere kostenbesparing, luidt de boodschap. DNB: “De geschetste vooruitzichten maken dat het belang van kostenbeheersing de komende jaren verder toeneemt. De operationele complexiteit en IT-legacy van veel verzekeraars maken dit een uitdagende opgave. Verzekeraars(groepen) die erin slagen om te groeien in andere bedrijfsonderdelen hoeven mogelijk minder te reduceren, indien zij hun mensen en middelen flexibel kunnen inzetten om op andere wijze toegevoegde waarde te leveren voor de maatschappij.”

Onderzoek
Het rapport is een gevolg van een eerder dit jaar aangekondigd themaonderzoek van DNB naar de toekomstbestendigheid van de verzekersector. DNB is de afgelopen maanden met de sector in gesprek gegaan over het realisme en de haalbaarheid van strategieën en beoogde bedrijfsmodellen van verzekeraars. En de toezichthouder blijft de komende tijd ook in gesprek hierover met de sector en zal “in het toezicht opvolging geven aan de bevindingen uit het onderzoek”.

Hoofd boven water
Het FD meldt vanochtend dat de belangrijkste Nederlandse levensverzekeraars een plan van aanpak hebben moeten presenteren aan DNB hoe ze het hoofd boven water denken te houden in deze snel krimpende markt.

“Het besef van urgentie is nog niet overal doorgedrongen”, zegt Thijs van Woerden, bij DNB directeur Toezicht verzekeraars in het FD. “Je moet hier echt een antwoord op hebben.”

Update
Reactie Verbond van Verzekeraars:

“Het is goed dat DNB dergelijke ontwikkelingen scherp volgt. Verzekeraars stellen zich in op deze lastige omstandigheden via innovatie, aanpassing van de bedrijfsmodellen (het programma VerzekeraarsVersterken) en kostenreductieprogramma’s.

Maar er dienen zich ook kansen aan, zoals in de collectieve pensioenmarkt. DNB signaleert een sterke opkomst van zogeheten DC-contracten, waarbij de premie vastligt. Ook in dit segment kunnen verzekeraars een belangrijke vernieuwende rol spelen, temeer nu het pensioenstelsel als geheel aan een grondige revisie toe is. Het Verbond is van mening dat er daarnaast ook behoefte blijft aan eenvoudige en kostenefficiënte producten voor vermogensopbouw in de individuele sfeer. Verzekeraars concurreren op deze markt echter met banken die dergelijke producten dankzij een gunstiger wettelijk kader goedkoper kunnen aanbieden. Momenteel moeten verzekeraars bij het aanbieden van producten voor vermogensopbouw vier maal meer kapitaal aanhouden dan banken, zoals een recente studie van Towers Watson aantoont.”

 

Reageer op dit artikel