nieuws

HDI-Gerling financierde huis op Mallorca en plezierjacht voor CEO

Schade

HDI-Gerling financierde huis op Mallorca en plezierjacht voor CEO

Belangenverstrengeling en het ontbreken van een adequate controlefunctie leveren HDI-Gerling twee bestuurlijke boetes van De Nederlandsche Bank op. De verzekeraar moet in totaal € 60.000 betalen omdat er van 2007 tot medio 2013 geen beheerste en integere bedrijfsvoering was.

Het boetebesluit van De Nederlandsche Bank liegt er niet om. Uit DNB-onderzoek blijkt dat de voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van HDI (die in maart 2013 vertrok) transacties en betalingen initieerde ten behoeve van privébelangen. Die transacties pasten niet binnen de normale bedrijfsvoering van HDI.

Mallorca
De Gedragscode Belangenverstrengeling en Marktmisbruik staat toe dat HDI financiële diensten aan bestuurders kan verstrekken tegen gebruikelijke commerciële voorwaarden en zekerheden. Maar dat gebeurde niet. Grootste transactie waar DNB melding van maakt: in 2012 betaalde HDI ruim € 3,1 mln voor een appartement op een adres in Palma de Mallorca. De voorzitter van de Raad van Bestuur had dit gekocht met persoonlijke vrienden. Zijn eigen leningdeel bedroeg € 1,6 mln. DNB oordeelt: “Een ongedekte persoonlijke lening van € 1,6 mln tegen 4% rente is commercieel niet gebruikelijk.” De Raad van Commissarissen wist niets van deze transactie.

Racevereniging
Ook verstrekte HDI een lening van € 1 mln aan persoonlijke vrienden van de voorzitter die in de problemen waren gekomen met hun bedrijven in Dubai. DNB: “Niet is gebleken van enig zakelijk belang van HDI Gerling. Hier is sprake van vermenging of in ieder geval de schijn van vermenging met privébelangen.” Ook financierde HDI een plezierjacht en verrichtte het betalingen van ruim vijf ton aan een racevereniging waar geen sponsorcontract mee bestond.

Wft
HDI-Gerling overtrad met deze activiteiten de artikelen 3:10 en 3:17 van de Wft. Deze artikelen schrijven voor dat een verzekeraar (de schijn van) belangenverstrengeling moet tegengaan en dat hij beschikt over een interne controlefunctie, een compliancefunctie en een onafhankelijke risicobeheerfunctie.

Functiescheiding
DNB constateert dat HDI niet beschikte over voldoende adequate procedures en maatregelen die een integere bedrijfsuitoefening waarborgen ten aanzien van het tegengaan van (de schijn van) belangenverstrengeling. Ook waren de bevoegdheden van de CEO, CFO en CRO in één persoon verenigd en was er geen adequate functiescheiding.

Herstel
Inmiddels heeft HDI in voldoende mate herstelmaatregelen getroffen, zo laat DNB weten. HDI heeft geen gebruik gemaakt van haar recht om tegen de boetes bezwaar te maken. Het bedrijf treft het overigens met de hoogte van de boete, die valt nog onder het oude recht. DNB: “Indien het huidige boeteregime van toepassing zou zijn geweest, dan zou een basisbedrag van € 500.000 voor zowel overtreding van artikel 3:10 Wft als voor artikel 3:17 Wft hebben gegolden.”

Reageer op dit artikel