nieuws

Tussenpersoon draait mogelijk op voor late uitbetaling Aegon

Schade

Assurantietussenpersoon AFAB uit Nieuw-Vennep (niet te verwarren met de geldverstrekker) lijkt op te draaien voor schade die is ontstaan als gevolg van een late uitbetaling door Aegon. Het Hof vindt niet dat de klant zelf had moeten controleren of hij de bedragen wel van de verzekeraar had ontvangen.

Tussenpersoon draait mogelijk op voor late uitbetaling Aegon

Het gaat in de zaak om het volgende. AFAB is de assurantietussenpersoon van een cliënt die een opstalverzekering bij Aegon heeft en een inventaris/goederen-verzekering bij de Goudse. Op 11 januari 2003 ontstaat brand in de woning/bedrijfsruimte van de klant. AFAB helpt bij de afwikkeling van de brandschade. Voor die werkzaamheden in de periode januari 2003 tot juli 2003 is een bedrag van € 1.750 gedeclareerd en ontvangen.

Geen uitkering
In 2007 is ontdekt dat ter zake van de getaxeerde waterschade en huurderving geen uitkering door Aegon is gedaan. Aegon deed dat vervolgens alsnog maar heeft over de bedragen geen wettelijke rente vergoed. Aegon stelt dat niet eerder aanspraak op betaling van deze bedragen heeft gemaakt en dat Aegon niet in gebreke is gesteld.

Tussenpersoon aansprakelijk
Vervolgens zegt de klant dat AFAB als assurantietussenpersoon aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan als gevolg van de late uitbetaling door Aegon. Hij vordert een bedrag van € 12.565,04. In eerste aanleg zegt de rechter dat van een schending door AFAB van de op haar rustende zorgplicht niet is gebleken.

Hoger beroep
Hoger beroep volgt. AFAB stelt dat de klant zelf had moeten controleren of hij de hem toekomende bedragen wel had ontvangen. Het Hof stelt echter dat de klant daartoe wel moest weten en begrijpen welke concrete bedragen hij zou ontvangen. “Voorshands is het hof van oordeel dat dit verweer van AFAB alleen kan slagen als kan worden vastgesteld dat AFAB, als de met de schadeafwikkeling belaste assurantietussenpersoon, daarover voldoende duidelijk heeft geïnformeerd.”

Nader toelichten
AFAB krijgt de gelegenheid om nader toe te lichten wanneer en hoe zij dat heeft gedaan. Het Hof ziet daarbij graag antwoord op een paar losse eindjes. In de akte van taxatie van 28 april 2003 is bijvoorbeeld vermeld dat ten aanzien van de huurdervingskosten nog geen rekening is gehouden met een eventuele verrekening met de ontstane bedrijfsschade en/of gemaakte extra kosten in het kader van de huishoudelijke inboedel. “De akte van taxatie van 28 april 2003 lijkt geen definitieve schadevaststelling in te houden. AFAB dient mede in verband hiermee uit te leggen waarom zij omstreeks begin juli 2003 ervan is uitgegaan dat haar werkzaamheden ten einde waren gekomen.” Ook moet AFAB uitleggen waarom er in oktober 2003 nog een laatste gesprek met de expert van Troostwijk heeft plaatsgevonden. “AFAB dient nader toe te lichten waarom nog een gesprek tussen klant en expert nodig was en waar dat gesprek over ging, mede in het licht van de inhoud van de akte van taxatie van 28 april 2003 en de hiervoor genoemde stelling van AFAB dat zij op 8 juli 2003 haar werkzaamheden als beëindigd beschouwde.” Wordt vervolgd.

Reageer op dit artikel