nieuws

Robin van Beem over terugstorten aov-premies: ‘Verzekerden zijn er met deze stap nog niet’

Schade

Volgens verzekeringsadvocaat Robin van Beem van het Haagse Van Beem de Jong is het een mooie stap dat Nationale-Nederlanden en Allianz zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering forse bedragen terug gaan betalen, maar is de kous nog niet af.

Robin van Beem over terugstorten aov-premies: ‘Verzekerden zijn er met deze stap nog niet’

RTL Nieuws meldde vrijdag dat de verzekeraars ten onrechte tussentijds de premies verhoogden, maar nu eieren voor hun geld kiezen door de ondernemers te compenseren. Robin van Beem maakte namens een aantal ondernemers bezwaar tegen de premieverhogingen.

Jullie vertegenwoordigen veel zelfstandig ondernemers. Met wat voor premieverhogingen kampen deze mensen?
Van Beem: “De percentages van de premieverhogingen verschillen per verzekeraar, per beroepsklasse en soms ook per individuele verzekerde. Maar het gaat in elk geval telkens om forse verhogingen van soms wel tientallen procenten. En soms om meerdere verhogingen in de afgelopen paar jaar.”

NN geeft in een brief aan het intermediair toe dat in de eerste contractstermijn en bloc premieverhogingen zijn doorgevoerd en dat dat niet mag. Mag het in een later stadium wel?
“Uitgangspunt is dat een verzekeraar zeer terughoudend moet zijn met het doen van een beroep op de en-bloc clausule. Want het kenmerk van een verzekering is nu juist dat je een financieel risico dat je zelf niet kunt dragen, overdraagt aan een verzekeraar. Dan moet je erop vertrouwen dat de verzekeraar de gemaakte afspraken nakomt en niet eenzijdig besluit om het risico weer (gedeeltelijk) aan jou terug te geven.
“De rechtbank heeft vorig jaar dan ook in de bekende zaak tegen Delta Lloyd glashelder bepaald dat je tijdens de looptijd van het contract de premies niet mag verhogen met als enige reden een tegenvallende schadelast. Het is de kerntaak van een verzekeraar om een risico goed in te schatten. Als zij dat niet doet, kan zij de gevolgen niet zomaar op haar verzekerden afwentelen.
“Overigens geldt dat mijns inziens ook voor verhogingen per contractvervaldatum met een beroep op de en-bloc clausule. Op dat punt zullen wij het gesprek met verzekeraars dus nog verder voeren. Want verzekerden zijn er met deze stap nog niet, zolang de premieverhogingen alleen even worden uitgesteld. En zolang de premies alsnog telkens om de drie jaar verhoogd kunnen worden.”

Denk je dat verzekeraars vooral door deze Delta Lloyd-zaak eieren voor hun geld kiezen?
“Wij hebben namens onze cliënten bezwaar gemaakt tegen de doorgevoerde en aangekondigde premieverhogingen. Het is duidelijk dat verzekeraars in dat kader de uitspraak in de Delta Lloyd-zaak zorgvuldig hebben bestudeerd om te zien of zij in het verleden juist hebben gehandeld. En om te zien wat in de toekomst hun speelruimte nog is. Door het oordeel in de Delta Lloyd-zaak is voor een aantal verzekeraars duidelijk geworden dat hun beslissingen in de afgelopen tijd om premies bij AOV’s tussentijds te verhogen niet op die manier genomen hadden mogen worden. Daarom hebben zij nu besloten die verhogingen terug te draaien. Andere verzekeraars kunnen naar aanleiding daarvan eigenlijk niet achterblijven. Dat is een goede eerste stap, waar wij blij mee zijn. Maar zoals gezegd, is overleg met verzekeraars nog wel nodig om goede afspraken te maken voor de toekomst. Dat overleg voeren wij op dit moment. Wij hopen en verwachten dat dat overleg tot een bevredigende oplossing voor alle partijen leidt.”

Om hoeveel geld kan dit in totaal gaan?
“Ik heb geen inzicht in de totale portefeuille van de betreffende verzekeraars en voor hoeveel verzekerden zij tussentijds premies hebben verhoogd, dus daar kan ik geen uitspraak over doen. Duidelijk is in elk geval wel dat het om serieuze bedragen gaat.”

Wat is de rol van het intermediair in dit proces? En kan het gevolgen hebben voor uitgekeerde provisie?
“Een zaak als deze is bij uitstek een kans voor een intermediair om zijn toegevoegde waarde aan de klant te tonen. Een intermediair kan de klant uitleggen dat hij niet zomaar akkoord hoeft te gaan met een en-bloc premieverhoging. En kan hem begeleiden bij het ondernemen van stappen tegen zo’n verhoging.
“Een intermediair behartigt de belangen van de klant. Dus hoort een eigen provisiebelang van de intermediair hierbij geen belemmering te zijn. Nationale-Nederlanden onderkent dat en heeft al laten weten dat intermediairs de provisie over de premieverhoging niet hoeven terug te betalen.”

Reageer op dit artikel