nieuws

Verzekeraars hebben geen grip op volmachtrisico’s

Schade

Bij verzekeraars moet de beheersing van de risico’s van de volmachtportefeuille beter, concludeert DNB uit onderzoek. De toezichthouder heeft bijna alle verzekeraars met een volmachtportefeuille onder de loep genomen. "Zij leven hun eigen beleid niet altijd na." Het belang van meer premievolume weegt vaak zwaarder dan risicobeheersing.

Verzekeraars hebben geen grip op volmachtrisico’s

DNB richtte zich op governance, strategie en datakwaliteit. Circa 22% van het totale premievolume loopt via volmachten. Via dat kanaal worden steeds complexere producten verkocht, zo signaleren de onderzoekers. "Doordat de gevolmachtigd agent de verzekeringsadministratie in eigen systeem voert, is de verzekeraar voor het inzicht in de specifieke risico’s afhankelijk van de kwaliteit van de data die de gevolmachtigd agent aanlevert. Die data krijgt de verzekeraar vaak alleen op geaggregeerd niveau aangeleverd, waardoor hij het risico loopt onvoldoende zicht te hebben op de specifieke risico’s die hij loopt."

Volume
Verzekeraars kijken vaak te veel naar het premievolume bij de afweging of met volmachten gewerkt gaat worden. "Hoe begrijpelijk wij dit ook vinden, die reden moet wel altijd worden afgewogen tegen de risico’s die deze vorm van uitbesteding met zich meebrengt en de manier waarop die risico’s kunnen worden beheerst. Wij zien dat dit bij verzekeraars nog te weinig gebeurt." Er is wel beleid opgesteld om het volmachtrisico te beheersen, "maar na enig doorvragen blijkt dat verzekeraars dat beleid niet altijd naleven". Zo wordt niet opgetreden als een gevolmachtigde de afgesproken SLA’s niet nakomt. Volgens DNB kunnen gevolmachtigd heel invloedrijk zijn. "Veel verzekeraars zijn huiverig het contract met de gevolmachtigd agent te beëindigen als die zich niet aan de afspraken houdt. De verzekeraar kan hierdoor namelijk marktaandeel verliezen, omdat de gevolmachtigd agent makkelijk kan overstappen naar een andere verzekeraar en de portefeuille meeneemt."
Meting
Er moet dus actie komen om de risico’s in de volmachttekening binnen de perken te houden. "Beheersing van de risico’s van volmacht is minstens zo belangrijk als het premievolume dat het oplevert." Komend jaar houdt DNB "gegeven de ernst van de bevindingen" een meting onder de volmachtverzekeraars om te kijken of de regels rondom de uitbesteding worden opgevolgd. "DNB verwacht van die verzekeraars dat ze hun interne auditdiensten de opdracht geven een onderzoek uit te voeren naar de beheersing van de volmachtportefeuille en de resultaten daarvan aan DNB mee te delen." De toezichthouder heeft daarover een brief gestuurd aan verzekeraars.  Die moeten de resultaten voor 31 juli inleveren.
Lees hier de brief van DNB aan volmachtverzekeraars

Reageer op dit artikel