nieuws

Mandema onder vuur over zorgplicht

Schade

Een aansprakelijkheidsclaim van een oud-leerlinge die in 2002 een ruggenwervel brak tijdens de gymles is de inzet van een slepend juridisch gevecht tussen Mandema & Partners en de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO). De rechtbank Den Haag stelde vorig jaar Mandema in het gelijk, maar LVO is in hoger beroep gegaan. Kernvraag in deze zaak is of de rechtsvoorganger van Mandema, Assurantiebedrijf ING Bank, bij het aangaan van de verzekering heeft verzuimd de scholen te wijzen op de risico’s van een overstap en de wenselijkheid van het doen van een omstandighedenmelding. Het hof wil LVO nu de gelegenheid bieden om dit aan te tonen.

Mandema onder vuur over zorgplicht

Bij LVO zijn zeventien scholen voor voortgezet onderwijs aangesloten, waaronder het Bisschoppelijk College te Weert. ING heeft LVO in 2004 geadviseerd om het aansprakelijkheidsrisico voor alle zeventien scholen onder te brengen bij Fortis, welk advies LVO heeft opgevolgd. Voor B.C. Weert betekende dit dat de bestaande AVB-verzekering bij Interpolis, die liep via assurantietussenpersoon Maretel, per 1 april 2004 werd beëindigd, en dat per diezelfde datum het aansprakelijkheidsrisico werd ondergebracht bij Fortis.
Op 13 december 2002 heeft op B.C. Weert een gymongeval plaatsgevonden, waarbij een leerlinge een ruggenwervel heeft gebroken. Aangezien haar herstel voorspoedig leek te verlopen heeft B.C. Weert dit ongeval destijds niet gemeld bij de toenmalige verzekeraar Interpolis. In november 2007 is B.C. Weert door de (oud)leerlinge echter alsnog aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het gymongeval.
‘Claims-made’ principe
Zowel Interpolis als Fortis heeft dekking onder de polis geweigerd. Beide verzekeringen bieden dekking op basis van het ‘claims-made’ principe, wat inhoudt dat er uitsluitend dekking is indien zowel de schadeveroorzakende omstandigheid als de aanspraak plaatsvindt gedurende de looptijd van de dekking. LVO houdt in deze procedure Mandema als rechtsopvolger van ING aansprakelijk voor het ontbreken van dekking, en stelt dat ING bij de advisering over de overstap naar verzekeraar Fortis tekort is geschoten in haar zorgplicht.
Getuigen
"Nu vast staat dat de polisvoorwaarden van Interpolis de mogelijkheid boden van een omstandighedenmelding, had ING LVO moeten adviseren om te inventariseren bij de desbetreffende scholen voor welke (nog niet bij Interpolis gemelde) gebeurtenissen uit het verleden nog een claim verwacht zou kunnen worden, teneinde deze voordat de verzekering door LVO werd opgezegd zekerheidshalve alsnog te melden bij Interpolis. Mandema kan deze verantwoordelijkheid niet afschuiven op de assurantietussenpersoon Maretel", aldus het Hof.
LVO mag nu gaan bewijzen dat ING LVO niet of onvoldoende heeft gewezen op de risico’s van een overstap en/of geadviseerd een omstandighedenmelding bij Interpolis te doen.  LVO mag hiertoe eind november getuigen gaan horen, aldus het Hof.

Reageer op dit artikel