nieuws

DNB verscherpt toezicht op inkomenmarkt

Schade

De WGA-flex geeft De Nederlandsche Bank (DNB) reden om het toezicht op de inkomensverzekeraars verder aan te scherpen. Nu vanaf 2016 ook de tijdelijke arbeidskrachten onder de eigenrisicodekking komen te vallen (WGA-flex), wil DNB weten of de inkomensverzekeraars alle risicofactoren adequaat inschatten en tijdig passende voorzieningen treffen.

DNB verscherpt toezicht op inkomenmarkt

De toezichthouder heeft onderzocht of de maatregelen die verzekeraars hebben genomen om de huidige risico’s te beheersen, afdoende zijn en of zij zich voldoende voorbereiden op eventuele toekomstige tegenvallers. Hieruit komt naar voren dat de inkomensverzekeraars zich inmiddels bewust zijn van de risico’s die de ontwikkelingen op de markt voor arbeidsongeschiktheidverzekeringen met zich meebrengen. “Het is echter moeilijk vast te stellen in hoeverre het leed nu geleden is. Zo schuilt een aantal risico’s in de specifieke aard van deze nichemarkt waarin marktpartijen en overheid naast elkaar opereren en deels van elkaar afhankelijk zijn. Verzekeraars beschikken niet altijd over volledige en actuele informatie, zo blijkt. Dat kan komen door een onvoldoende beheersing van de interne processen, maar ook door de afhankelijkheid van andere partijen, zoals het UWV, die gegevens moeten aanleveren. Daarnaast waren verzekeraars bij het betreden van deze markt geneigd om marktaandeel te verwerven op basis van een te gunstige premiestelling met vaak meerjarige garanties.”
Meer producten in gevarenzone
In het kader van de WGA-flex verwacht DNB dat verzekeraars verder actie ondernemen om “alle risico’s te beheersen en te mitigeren, zodat ze aan hun verplichtingen kunnen blijven voldoen en hun solvabiliteitpositie niet in gevaar komt.” Maar DNB waarschuwt de markt ook voor andere inkomensproducten die in de gevarenzone zitten en door economische of risicotechnische ontwikkelingen verder onder druk kunnen komen te staan. Als voorbeeld noemt de toezichthouder AOV-Individueel en de WGA-hiaatverzekering. “Deze laatste verzekering biedt in de uitgebreidste vorm een aanvulling tot 70% van het oude (gemaximeerde) loon, onder aftrek van andere inkomstenbronnen (bijvoorbeeld huidig loon en/of een uitkering vanuit de WGA-eigenrisicoverzekering). DNB vindt het belangrijk dat verzekeraars ook hiervoor tijdig adequate voorzieningen en de nodige risicobeheermaatregelen treffen.”

Reageer op dit artikel