nieuws

Reaal vangt bot bij Hoge Raad tegen Athlon Car Lease

Schade

Volgens de Hoge Raad moeten autoverzekeraars leasemaatschappijen bij schade aan de auto’s de objectief (doorgaans via Audatex) vastgestelde herstelkosten betalen. Als leasemaatschappijen bij schadeherstellers zelf kortingen bedingen op het herstel, hoeven ze deze niet af te dragen aan de verzekeraar. Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad in een zaak van Reaal tegen Athlon Car Lease. Eerder hadden ook de rechters in Nijmegen en Arnhem, alsmede het Gerechtshof in Arnhem een vergelijkbaar vonnis geveld.

Reaal vangt bot bij Hoge Raad tegen Athlon Car Lease

De zaak dateert van mei 2004, toen een aanrijding plaatsvond waarbij een bij Reaal verzekerde leaseauto van Athlon werd beschadigd. Athlon claimde bij Reaal vergoeding van de schade, die bestond uit zaakschade aan de auto (€ 2.487,81), bedrijfsschade (€ 103,21), expertisekosten en buitengerechtelijke kosten. Het expertiserapport van Interpolis Technische Expertisedienst werd gemaakt met behulp van het Audatex-systeem, op basis van uurtarieven van € 66 voor arbeidsloon en € 69,80 voor spuitwerk (beide exclusief btw). Een maand later heeft schadehersteller Care aan Athlon een korting verleend van 15% (€ 373,18) op de in het expertiserapport genoemde uurtarieven, op grond van een tussen Care en Athlon gesloten overeenkomst.
Reaal reageerde daarop met een rechtszaak tegen Athlon. Niet alleen wilde de verzekeraar slechts het werkelijk door Athlon betaalde schadebedrag vergoeden, maar ook zou Athlon in de toekomst nooit meer een hogere schadevergoeding mogen declareren dan de laesemaatschappij zelf had betaald, op straffe van een dwangsom.
De Hoge Raad heeft nu in zijn uitspraak niet alleen bepaald dat het uitgangspunt bij de schadeberekening moet zijn dat de herstelkosten worden vastgesteld naar objectieve (lees: Audatex) maatstaven, maar ook dat het onwenselijk is om uitzonderingen op dit uitgangspunt te aanvaarden, met het oog op de hanteerbaarheid van de schadeberekening en het belang van een snelle, eenvoudige en uniforme afwikkeling van de schade. Reaal werd veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie (bijna € 3.000).

Reageer op dit artikel