nieuws

Verzekeraars nog te weinig pragmatisch bij letselschade

Schade

Letselschadebehandelaars nemen nog te weinig initiatieven om zelf een regelingsvoorstel te doen en kiezen te weinig voor een pragmatische insteek ofwel een oplossing van zaken aan de hand van risicoanalyse. Dat is een van de conclusies die bureau Eiffel trekt uit een onderzoek naar de toepassing van de Gedragscode Behandeling Letsenschade (GBL) bij verzekeraars.

Verzekeraars nog te weinig pragmatisch bij letselschade

Het Verbond van Verzekeraars en het Personenschade Instituut Verzekeraars (PIV) hebben opdracht gegeven tot dit onderzoek, dat periodiek wordt uitgevoerd om na te gaan of verzekeraars de GBL goed naleven. Verzekeraars wikkelen nu bijna 92% van alle verkeersletselzaken binnen de streeftermijn van twee jaar af, iets meer dan de 90 % die bleek uit de nulmeting van 2010.
Verzekeringsmaatschappijen stellen vast dat 22% van de schades voortijdig had kunnen worden geregeld, waarvan 14% in de schadevaststellingsfase, maar volgens de auditors had bijna het dubbele aantal schades voortijdig geregeld kunnen worden als behandelaars meer initiatief zouden tonen. Ook viel op dat behandelaren veelal te weinig kiezen voor een pragmatische insteek c.q. oplossing aan de hand van een risico analyse.
De sleutel voor succes ligt volgens bureau Eiffel bij de interne organisatie:  “Verandering in houding en handelwijze bij behandelaren kan worden bereikt door sturing op prestaties en termijnen in GBL, zodat maatwerk aan het slachtoffer kan worden geboden. Vertraging in de schadebehandeling kan worden voorkomen door pro-actief te handelen, door het initiatief tot eindregeling niet uitsluitend bij de belangenbehartiger te laten, door optimalisering van het medisch traject en door rechtstreeks contact op te nemen met het slachtoffer bij het (herhaaldelijk) uitblijven van een reactie van de belangenbehartiger. Tot slot is beperking van en sturing op het maximaal aantal dossiers per behandelaar noodzakelijk, zodat er voldoende tijd en ruimte is om te handelen conform GBL.”

Reageer op dit artikel