blog

Zijn we op tijd klaar voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Schade 3800

De tijd begint te dringen. Dat is zeker. Voor verzekeraars, volmachten, inkomensadviseurs en arbodiensten. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken heeft zijn zinnen gezet op de introductie per 1 januari. Echter, er moet nog veel gebeuren. En niet alles is in kannen en kruiken. Een onderbouwing.

Zijn we op tijd klaar voor de MKB verzuim-ontzorgverzekering?

Op 20 december 2018 publiceerde het ministerie van SZW een kader- en productconvenant over de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Verschillende partijen hebben afgesproken per 1 januari 2020 een verzuimverzekering aan te bieden waarbij kleine werkgevers beter worden geholpen bij de ‘verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte en een goed dienstverleningspakket aan te bieden voor die twee jaar en zodoende het (langdurig) verzuim van zijn werknemers te helpen beperken.’

Inmiddels zijn we twee maanden verder. De zonnige vakanties staan alweer voor de deur. Om de ontzorpolis over tien maanden aan te kunnen bieden, zullen adviseurs en verzekeraars in staat moeten zijn na de zomer hun klanten te informeren, adviseren en het product te offreren. Ik vraag mij af of dit alle partijen gaat lukken.

Wat zijn de zekerheden?

In het kader- en productconvenant staat een aantal inhoudelijke afspraken waar het product aan moet voldoen. Zo dient de verzekeraar een poortwachtergarantie af te geven, een casemanager moet regie voeren, er moet gewerkt worden met gecertificeerde professionals en de casemanager dient in staat te zijn de financiële gevolgen in kaart te brengen voor een arbeidsongeschikte werknemer. Hoge premiestijgingen moeten voorkomen worden, de verzekering dient ‘herkenbaar en vergelijkbaar’ te zijn voor werkgevers, en het Verbond moet in samenwerking met OVAL een werkwijzer ontwikkelen ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden van de casemanager.

Het is nog maar de vraag of het product makkelijk te vergelijken wordt

Grotere rol verzekeraars

De inkomensverzekeraar krijgt meer taken en verplichtingen binnen het aanbod van reintegratiediensten. Deze mogen voor de werkgever niet leiden tot extra kosten (lees: de kosten dienen middels de premie dekkend te zijn). Verzekeraars mogen werken met voorkeursleveranciers. Kiest een werkgever voor een ‘kale verzuimverzekering’ met losse arbodienstverlening, dan dient de verzekeraar er op toe te zien dat de arbodienstverlening wordt afgesloten bij een SBCA- of OVAL-gecertificeerde dienstverlener. Wat ook een zekerheid is: de werkgever blijft verantwoordelijk voor de reintegratie van de zieke medewerker. En de werknemer blijft verplicht mee te werken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer naar werk.

Onzekerheden en vragen

Onlangs heeft de NVIA met Adfiz een bijeenkomst georganiseerd, waar ook de MKB verzuim-ontzorgverzekering aan bod kwam. Daar werd duidelijk dat er nog een aantal vragen en onduidelijkheden zijn rondom dit product. Het is bijvoorbeeld nog de vraag welke verzekeraars de polis gaan aanbieden. Naar verluidt zijn dit: Achmea, Nationale Nederlanden, ASR, Allianz, Goudse, Aegon, Sazas en Anker.

Het is niet duidelijk wat de exacte inhoud van de dekking wordt. Tussen de partijen is afgesproken dat de verzekeringen goed vergelijkbaar moeten zijn, maar de exacte dekking is vooralsnog niet vastgelegd. Bovendien mogen verzekeraars tot op zekere hoogte zelf invulling geven aan dekking, dienstverlening en prijs. Het is dus maar de vraag of het product makkelijk te vergelijken wordt. En tot welke hoogte mag het eigen verzuim meetellen in de premiestelling?

Opzegtermijn

En wat moet er met de lopende verzuimpolissen en Arbocontracten gebeuren? Zowel verzuimverzekeringen als arbocontracten hebben een looptijd en opzegtermijn. Hoe moet men daar mee omgaan?

Verzekeraars zeggen niet zeker te weten of er voldoende tijd is voor productontwikkeling, zodat het product per 1 januari aangeboden kan worden. Maar de inkomensadviseur zal vanuit zorgplicht wel voor die tijd het bestaan van de polis nadrukkelijk met klanten moeten bespreken.

Dienstverlening

En wat dient er qua dienstverlening in het product te zitten? In principe is het antwoord hierop: alles. De beloofde Werkwijzer is nog niet gepresenteerd. Hopelijk komt deze snel, zodat nadere invulling kan worden gegeven aan vereisten in het convenant. Verzekeraars, dienstverleners, adviseurs en casemanagers weten nog niet goed waar ze aan toe zijn.

De doelgroep van de polis is MKB. Maar hoe definieert men MKB? In aantal werknemers? In aantallen fte? In loonsom? Deze (boven)grens moet nog worden bepaald. Vermoedelijk zal dit ergens tussen de 5 en 25 medewerkers liggen. Voor de inkomensadviseur dus een interessante markt met veel adviesmogelijkheden. Echter, met nog veel onzekerheden. De intentie van de convenanten lijkt een goede te zijn, maar de uitvoering zal nog veel capaciteit van verzekeraars, arbodiensten en adviseurs vragen.

Reageer op dit artikel