blog

De tarieven van belangenbehartigers kunnen met zeker 30 procent omlaag

Schade 4299

De tarieven van belangenbehartigers kunnen met zeker 30 procent omlaag

Nederland kent het poldermodel. Dit geldt ook binnen het bedrijfsleven en zelfs binnen de personenschadebehandeling. Dit model kent voordelen en nadelen. Een groot voordeel voor de behandeling van personenschade is dat veel buiten rechte wordt opgelost. Een nadeel is echter dat de transactiekosten, mede door dit model, enorm oplopen.

Van schaden tot 5.000 euro maken de buitengerechtelijke kosten gemiddeld 2.750 euro (55%) uit van het schadebedrag en bij schaden van 10.000 euro maken deze 4.700 euro (47%) uit.[1]

De kosten zijn, met name bij lage schadebedragen enorm hoog. In het voorbeeld van de schade van 5.000 euro krijgt de belanghebbende (het slachtoffer) 2.250 euro aan schadevergoeding terwijl de belangenbehartiger 2.750 euro ontvangt. Ook bij schaden van 10.000 euro gaat er nog een groot bedrag naar de belangenbehartiger 4.700 euro en houdt belanghebbende 5.300 euro over. De verhouding is, voornamelijk bij lagere schadebedragen scheef. Wat kunnen wij hieraan doen?

Aantal belangenbehartigers

Het aantal belangenbehartigers groeit nog iedere dag. De belangenbehartigers zijn grofweg te verdelen in:

  • Advocaten (ASP/LSA en reguliere, niet gespecialiseerde, advocaten)
  • Belangenbehartigers bij het NIVRE aangesloten
  • Rechtsbijstandsverzekeraars
  • Niet geregistreerde belangenbehartigers

Naar de aantallen is het een beetje gissen.

  • Als ik op de website van het ASP kijk, zijn er ongeveer 145 leden.
  • Reguliere, niet gespecialiseerde advocaten die (eventueel naast een andere praktijk) letselschaden behandelen schat ik op 50
  • NIVRE kent ongeveer 370 ingeschreven, individuele personenschade-experts. Laten wij ervan uitgaan dat 50% van de NIVRE leden belangenbehartiger is.[2] Dat gaat dan om 185 leden.
  • Bij rechtsbijstandsverzekeraars nog (geschat) 200 mensen die zich met belangenbehartiging bezighouden.
  • Als laatste hebben wij dan nog de nergens geregistreerde en/of ingeschreven belangenbehartigers. Schattenderwijs gaat het om 70 mensen (ter afronding).

Opgeteld komen wij dan op een aantal van grosso modo 650 belangenbehartigers.

Financieel belang

Wij hoeven geen groot rekenwonder te zijn om uit te rekenen wat ongeveer het totale financiële belang er gemoeid is met buitengerechtelijke kosten.

Een simpele rekensom:

Laten wij uitgaan van een gemiddeld aantal productieve uren van 1.300 per belangenbehartiger. Bereken dit tegen een gemiddeld uurtarief van 200 euro[3] dan komt de gemiddelde omzet per belangenbehartiger op een bedrag van 260.000 euro uit. Vermenigvuldig dit met 650 belangenbehartigers en dan blijkt het totale bedrag aan buitengerechtelijke kosten uit te komen op een slordige 169.000.000 euro.

Verlaging uurtarieven

Ik bepleit een algehele, aanzienlijke, verlaging van de uurtarieven van belangenbehartigers. De tarieven kunnen met zeker 30% omlaag. Verzekeraars zouden hiertegenover een ‘garantie’ moeten zetten ten aanzien van de betaling van nota’s. In een later stadium kan dan altijd nog de discussie gevoerd worden. Maak een voorbehoud bij betaling, maar stel de betaling niet uit.

Toegevoegde waarde

Moeten belangenbehartigers zichzelf niet meer afvragen wat de toegevoegde waarde is die zij bieden bij schadebedragen tot, laten wij voor het gemak zeggen, 25.000 euro? Moet hij/zij het volledige traject als adviseur betrokken zijn of zou een “poortwachterrol”  beter passen?

Oplossingsmogelijkheden

Poortwachter

Ik ben er voorstander van om de rol van de belangenbehartiger goed te definiëren. Bij de lagere schaden tot het genoemde bedrag van 25.000 euro kan de belangenbehartiger als poortwachter fungeren. Net voordat een dossier wordt afgerond, krijgt een belangenbehartiger het dossier ter inzage en ter beoordeling voorgelegd. Hij/zij beoordeelt het proces en de inhoud. Is de regeling akkoord, dan kan de vaststellingsovereenkomst worden getekend.[4] De beloning van de belangenbehartiger wordt vastgesteld aan de hand van de omvang van het dossier (in centimeters of in gewicht). Afhankelijk van de extra werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd, kan een toeslag worden betaald.

First Party verzekeringen

Meer schadeverzekeringen voor inzittenden, werknemers schadeverzekeringen etc. is een prima oplossing. In de polisvoorwaarden kan dan worden opgenomen of en zo ja in welke situaties een verzekerde een belangenbehartiger kan worden ingeschakeld. In de polisvoorwaarden kan dan worden vastgelegd welke vergoeding er tegenover de belangenbehartiging kan worden gesteld. In ieder geval zouden de kosten gelijk gesteld kunnen worden aan de kosten die de verzekeraar voor een eigen expert betaalt.

Maatschappelijk verantwoord ondenemen[5]

De discussie over de buitengerechtelijke kosten moet op een volwassen manier gevoerd worden. Belangenbehartigers (zeker de goede)  behartigen ook goed het eigen belang als zij deelnemen aan deze discussie en als zij open staan voor andere (kostenbesparende) mogelijkheden. Tot nu toe lijkt hiervoor weinig ruimte te zijn. Ik roep belangenbehartigers op om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en met creatieve oplossingen te komen teneinde de totale schaderegelingskosten te verminderen. Uiteindelijk betalen wij gezamenlijk de rekening in onze premies voor de diverse verzekeringen. Bovendien leidt de discussie over de buitengerechtelijke kosten af van het onderwerp waar het over gaat; het belang van de individuele belanghebbende. Niet zelden vindt er meer discussie plaats over de kosten dan over de schade van de belanghebbende.

Slotvraag

Mijn vraag aan belangenbehartigers van letselschadeslachtoffers luidt ten slotte:

“Wiens belang dient u? Het belang van uw cliënten of uw eigen belang”.

Mijns inziens zou deze vraag centraal moeten staan. Ik hoop dat het antwoord toch zal luiden dat het belang van de cliënt wordt gediend, maar de eerlijkheid gebiedt mij hier, op basis van mijn ervaringen, vraagtekens bij te plaatsen.

 

Martin de Haan is General Manager Personen binnen Cunningham Lindsey Nederland bv en is verantwoordelijk voor de personenschade-afdeling.

 

[1] Letsel & Schade 2016, nr. 4

[2] Waarschijnlijk zijn het er meer, omdat de eisen met betrekking tot Register Letselschade (v/h Keurmerk Letselschade) onder anderen voorschrijven dat experts NIVRE-re dienen te zijn.

[3] De uurtarieven van advocaten liggen veelal veel hoger. Bovendien wordt geen rekening gehouden met kantoorkosten en/of kilometerkosten

[4] Steeds meer zaken met een gering belang worden zonder vaststellingsovereenkomst afgewikkeld.

[5] Definitie www.MVOnederland.nl~: MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen.

Dit is een partnerbijdrage van Cunningham Lindsey. Bekijk hier een volledig overzicht van partnerberichten van Cunningham Lindsey.

 

Reageer op dit artikel