blog

CPB-rapport loondoorbetaling vol met betwistbare aannames

Schade

CPB-rapport loondoorbetaling vol met betwistbare aannames

Op verzoek van Groen Links Kamerlid Voortman becijferde het CPB de effecten van collectieve verzekering van loondoorbetaling bij ziekte. Het kwam uit op een lastenverzwaring van maar liefst 600 miljoen euro, bij een variant waarin de loondoorbetaling voor werkgevers met maximaal 10 werknemers na 6 maanden collectief verzekerd wordt en voor werkgevers met 10- 250 werknemers na 1 jaar. Tegelijk stelt het CPB dat die berekening is gebaseerd op aannames en daarom met onzekerheid is omgeven. Kortom, het CPB heeft er maar een slag naar geslagen. Het rapport zit vol betwistbare aannames.

Zo stelt het CPB dat de gemiddelde premie in een verplichte collectieve verzekering lager ligt, omdat werkgevers die zich zonder verplichting mogelijk niet verzekeren dat dan wel moeten doen. Nu was juist een verworvenheid van de afschaffing van de verplichte Ziektewetverzekering dat bedrijven zelf konden besluiten of zij zich wilden verzekeren voor het risico van loondoorbetaling. Bedrijven met een laag of voorspelbaar verzuim hebben dat niet gedaan. Circa 20% van de werkgever met minder dan 10 werknemers heeft geen verzuimverzekering. Bij bedrijven met 11-100 werknemers is het 28% en in de categorie 100-250 bijna 73%. Al die bedrijven zien hun sociale lasten toenemen als ze weer verplicht premie moeten betalen voor een collectieve verzekering. Of de gemiddelde premie in ons land dan lager is zal ze worst zijn. Hun kosten stijgen.

Hogere premies
Verder stelt het CPB dat een collectieve verzekering voor kleine bedrijven mogelijk een goedkopere optie is dan een private verzekering. De ervaringscijfers spreken andere taal. Neem als voorbeeld de horeca. Begin 1996 rekende het GAK bij een ziekteverzuim van 2,1% een premie van 2,90% voor een uitkering van 70% van het loon gedurende 1 jaar, met 2 weken eigenrisico. Daarin zat niet de verplichte arbodienstverlening. Op dit moment betaalt een horecaondernemer via de verzuimverzekering van Horeca Nederland bij dit verzuim een premie van 2,42% voor een dekking van 95% van het loon (de cao-norm) en 2 weken eigenrisico. Inclusief verzuimloket en arbodienstverlening is de premie 2,29%. Het tweede ziektejaar met 75% loon dekking kan voor 0,44% worden bijverzekerd.

Hoge uitvoeringskosten
Aan de administratieve rompslomp die ontstaat, besteedt het CPB ook nauwelijks aandacht. Evenmin aan de vraag of het UWV de taak wel aan kan. Er zullen immers dossiers aan het UWV moeten worden overgedragen en het UWV moet de medische begeleiding en re-integratie gaan verzorgen. Waar het nu al overbelaste UWV daarvoor de menskracht en middelen vandaan moet halen blijft onbesproken. Ook blijft onbesproken hoe werkgevers dan hun bovenwettelijke verplichtingen kunnen herverzekeren. Toch zal daar iets voor gevonden moeten worden, want het CPB gaat ervan uit dat dat de inkomensbescherming van zieke werknemers ongewijzigd blijft. Gelukkig waarschuwt het CPB dat de ramingen afhankelijk zijn van de gemaakte aannames. Het is een beetje natte vingerwerk, dat wel eens veel nadeliger uit zou kunnen vallen voor het mkb dan het CBP nu voorrekent.

Re-integratieverplichtingen
Terecht wijst Minister Asscher deze varianten nu ook af. Het is voor het Mkb te hopen dat hij er ook snel achterkomt dat de kostenstijgingen en administratieve rompslomp eveneens optreden bij de variant die hij nu gaat laten onderzoeken. Die houdt in dat werkgevers met circa 10 werknemers voor het tweede jaar loondoorbetaling verplicht verzekerd zijn bij het UWV, maar eigenrisicodrager kunnen worden. Hij kan beter iets gaan doen aan het echte probleem door de verantwoordelijkheid voor re-integratie tweede spoor weg te nemen bij de werkgever en over te hevelen naar de private verzekeraar.

Reageer op dit artikel