blog

Mkb-loondoorbetaling; goedkoper bij UWV?

Schade

Mkb-loondoorbetaling; goedkoper bij UWV?

De ministerraad heeft onlangs besloten dat de loondoorbetalingsplicht voor de kleine mkb-werkgever naar één jaar gaat, in plaats van de twee jaar die nu van toepassing is. Het wetsvoorstel hiertoe komt in het voorjaar van 2016.

Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Ik ga er gemakshalve maar even vanuit dat deze verzekering de Ziektewet is. De werkgevers krijgen wel de mogelijkheid om via ‘opting-out’ niet deel te nemen aan deze publieke verzekering, zodat ze het tweede jaar voor eigen rekening kunnen nemen. Of het tweede jaar (samen met het eerste ziektejaar) kunnen verzekeren bij hun verzuimverzekeraar.

Duurder of goedkoper
De vraag hierbij is of de verzekering van het UWV duurder of goedkoper is dan in de private sector. En direct is dan het antwoord van vele verzekeringsdeskundigen dat het UWV wel duurder moet zijn. Want UWV krijgt namelijk de schadelast van werkgevers die er zelf geen belang meer bij hebben. De re-integratie wordt daardoor bemoeilijkt. En UWV is nu eenmaal, in algemene zin, niet de effectiefste uitvoerder van re-integratie van Nederland. Ik denk dat het een zware dobber zal worden om op prijs te gaan concurreren. En dat het dus een harde strijd gaat worden om de mkb-werkgever te overtuigen van het privaat verzekeren van het tweede jaar.

De reden van mijn standpunt is gelegen in een tweetal onderzoeken die gepubliceerd zijn. De eerste is die van APE (november 2014) naar de verzekeringsgraad van kleine werkgevers. In dit onderzoek komt naar voren dat het ziekteverzuim van de kleine werkgevers de helft is van het gemiddelde verzuim. Ofwel: laag, rond 2%. Daarnaast blijkt dat de premies die verzekeraars vragen voor het verzuimrisico van mkb-bedrijven relatief hoog is, hoger dan gerechtvaardigd is op basis van het gerealiseerde verzuim. Ofwel: te hoog.

Prijzenslag
Deze conclusies worden aangehaald in een onderzoek van latere datum. Het CPB heeft op 2 november 2015 laten doorrekenen wat de collectivisering van de loondoorbetaling (het plan van de minister) gaat betekenen. En bij de voordelen wordt, naast schaalvoordelen en het ontbreken van kosten van acquisitie en winstmarges, ook de relatief hoge premie die kleine werkgevers betalen voor hun verzuimverzekering genoemd. De verzekeringsbehoefte is namelijk groot. daarom zijn ze minder gevoelig voor prijsmutaties en kunnen private verzekeraars een hogere prijs vragen aan kleine bedrijven. Conclusie in deze doorrekening op verzoek van het ministerie: “mogelijk ligt een collectieve premie voor kleine bedrijven lager dan private premies.”

UWV moet premies gaan vaststellen op basis van gegevens die ze exact hebben (42e weeksmeldingen van alle, dus ook kleine werkgevers) en verzekeraars vragen teveel. De prijzenslag is begonnen!

Reageer op dit artikel