blog

CPB slaat plank mis als het gaat om private verzekeraars in sociale zekerheid

Schade

CPB slaat plank mis als het gaat om private verzekeraars in sociale zekerheid

Onlangs publiceerde het CPB de Policy Brief 2015/15 “Verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid”. Het ging vergezeld van een persbericht met de ronkende kop: “Verzekeraars maken verwachting van betere preventie en re-integratie nog niet waar”. In zijn column in De Volkskrant trok Frank Kalshoven van de Argumentenfabriek daaruit de conclusie dat private verzekeraars in de sociale verzekering niet werkt. Wie het stuk goed leest kan echter constateren dat het CPB de plank volkomen misslaat.

Geen eigen onderzoek
Wat trouwens als eerste opvalt bij lezing van de Policy Brief is, dat deze niet is gebaseerd op nieuw eigen onderzoek van het CPB. Het is niet meer dan een uitgebreide samenvatting van eerder verschenen publicaties en onderzoeksrapporten. Daaronder ook rapporten waarop al eerder commentaar is geleverd, omdat de opstellers positieve effecten bij eigenrisicodragen WGA weg formuleerden met allerlei correcties voor leeftijdsopbouw, risicoselectie en wat al niet meer. Als een voetbalcoach die na een met 1-0 verloren wedstrijd de media beticht van scorebordjournalistiek, omdat zijn ploeg het meeste balbezit had en als de persoonlijke fout die tot de goal leidde buiten beschouwing bleef, dus de beste ploeg was. Bovendien hebben veel van die onderzoeken betrekking op gegevens uit de periode 2007-2011. Ze missen het effect op de WIA-instroom van de grote groep bedrijven die in 2010 en 2011 eigenrisicodrager zijn geworden.

12 jaars propositie
Wat verder opvalt, is dat volgens het CPB verzekeraars vooralsnog nalaten om de afzonderlijke verzekeringsmarkten voor de loondoorbetaling bij ziekte en eigenrisicodragen WGA goed te integreren in hun polisaanbod. Volgens het persbericht hebben verzekeraars daardoor nagelaten hun toegevoegde waarde te demonstreren door werkgevers te bewegen tot betere preventie en re-integratie. Wie al langer rondloopt in de wereld van de inkomensverzekeringen, valt bij dergelijke opmerkingen van verbazing van zijn stoel. Al vele jaren zijn er pakketpolissen voor ziekteverzuim en WGA op de markt, met name voor het Mkb. Verzekeraars hebben bovendien kapitalen gestopt in afdelingen voor schadelastbeheersing, case-management, re-integratiebedrijven en vergoedingen voor re-integratietrajecten. Het is het CPB kennelijk allemaal ontgaan.

Marktwerking blijkt effectief
Maar er is het CPB meer ontgaan. In het stuk staat dat de beleidshervormingen in de afgelopen decennia meer verantwoordelijkheid bij werkgevers hebben gelegd en dat heeft bijgedragen aan minder verzuim en minder instroom in de regelingen voor arbeidsongeschiktheid. Kennelijk beseft het CPB niet dat het hier gaat om de introductie van de marktwerking in de sociale zekerheid en dat de rol van private verzekeraars daarbij onmisbaar was. De hele operatie van vervanging van de collectieve Ziektewetverzekering door de loondoorbetalingsverplichting en het eigenrisicodragen in de WIA had nooit kunnen worden uitgevoerd als niet was voldaan aan de eis van het parlement dat iedere werkgever zich voor deze risico’s moet kunnen verzekeren, zonder medische selectie van medewerkers. Alle mooie woorden die het CPB aan de resultaten van de beleidswijzigingen wijdt, zijn dus ook een compliment voor de rol van verzekeraars. Private verzekeraars in de sociale zekerheid: het heeft gewerkt.

Reageer op dit artikel