blog

Meer AOV’s door het tonen van schadecijfers

Schade

Meer AOV’s door het tonen van schadecijfers

Uit diverse onderzoeken blijkt steeds weer dat de verzekeringsdichtheid van de AOV onder zelfstandigen erg laag is. Deze repeterende onderzoeken leiden ook iedere keer tot dezelfde reactie: er moet wel/niet een verplichte AOV komen. En: het Verbond van Verzekeraars zal aan betere communicatie gaan werken. Alsof het (alleen) aan de verzekeraars ligt dat er geen AOV’s gesloten worden.

Onlangs heeft de AFM onderzoek gedaan naar de rol van de adviseur rond AOV’s. Deze rol kan sterk verbeterd worden en er worden verbeterplannen opgesteld. Het is jammer dat ook daar weer een prominente rol voor het Verbond van Verzekeraars wordt onderkend. Want het distributiekanaal van de AOV is, blijkt ook uit het AFM onderzoek, in de meeste gevallen het intermediaire kanaal. Dus zouden er veel ideeën kunnen komen vanuit de adviseurs. De NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomen Adviseurs) heeft dit onderwerp bijvoorbeeld hoog op de agenda staan.

Een van de voorstellen of ideeën van NVIA richting verzekeraars is om te komen met schadestatistiek. Want voor een goed advies en overtuigingskracht van de adviseur zijn cijfers over de werkelijkheid van zelfstandigen met arbeidsongeschiktheid zeer handig. Maar deze cijfers worden niet geleverd. Terwijl het UWV in staat is van heel werkend Nederland maandelijks ZW en WIA-instroomcijfers te tonen, blijven de verzekeraars achter. En wat niet bekend is, speelt blijkbaar niet.

Informatie die hierbij relevant is (en dan per beroepsgroep):

  • Wat is de kans op arbeidsongeschiktheid in mijn beroep?
  • En met mijn leeftijd?
  • Wat is de gemiddelde lengte van een uitkering (uitkeringsduur)?
  • Wat is de hoogte van het uitgekeerde bedrag?
  • Is er iets te zeggen over ‘inkomstenderving’ na arbeidsongeschiktheid?

Openheid
Wij van NVIA pleiten voor openheid op dit gebied. Dat zal de discussie zeker naar een hoogwaardiger niveau tillen dan nu het geval is. Omdat de feiten dan gaan spreken. Een tweede voorstel is om uit dezelfde verzekerdenstatistiek te tonen of en welke verzekeringen in de beroepsgroep gesloten zijn. Als slechts 35% van de stukadoors of eigenaars van een winkel een verzekering hebben, en deze is dan met eindleeftijd 67, een eigen risico van 14 dagen etc.: zijn er dan redenen om in het advies bij de nieuwe relatie af te wijken van ‘de maatmens-ondernemer’? De ondernemer wordt hierbij gespiegeld met het risico zoals de collega-ondernemers dat ervaren en wel of niet verzekeren. Dit kan het adviestraject vereenvoudigen of juist aanscherpen.

We moeten ervoor waken dat we niet blijven onderzoeken. Want de oorzaak van niet-verzekeren is divers. Net zoals de ondernemers divers zijn. We moeten adviseren op risico’s. Een prominentere rol voor de adviseur, met getalsmatige onderbouwing vanuit alle verzekeraars, zou een heel stuk helpen.

Reageer op dit artikel