blog

Zit het MKB wel te wachten op Riskmanagement?

Schade

Zit het MKB wel te wachten op Riskmanagement?

De wereld verandert steeds sneller door onder andere ICT ontwikkelingen en wet- en regelgeving. Dit rechtvaardigt een andere of beter gezegd een aanvullende manier van consultancy.

Assurantietussenpersonen kunnen heel goed adviseren welke polissen het beste zijn en ook op welke kleine lettertjes je goed moet letten. Accountants kunnen op basis van de jaarcijfers prima vertellen hoe er beter met liquiditeitsmiddelen, voorraadposities, vreemd en eigen vermogen om gegaan kan worden. Wat in het MKB over het algemeen nog ontbreekt, is de signalering van en de omgang met operationele risico’s.

Het MKB is voornamelijk met operationele risico’s bezig, omdat verzekeraars eisen stellen en vanwege subsidies en wetgeving. Denk aan de Arbowet, De Wet Poortwachter, Milieuwetgeving, Aansprakelijkheidsrecht, Subsidieregeling Veiligheid Kleine Bedrijven en Stimuleringsmaatregelen voor de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking.

Ik stel vast dat het MKB vanuit de traditionele consultancy bedrijven meer geconsulteerd mogen worden over operationele risico’s. Denk hierbij aan de uitval van een sleutelfiguur, late of zelfs wanbetaling door debiteuren, het gehackt worden door cybercriminelen, de gevolgen van ongunstige teksten op sociale media door klanten of (ex) personeelsleden, het niet hebben uitgevoerd van een Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het niet hebben van een gecertificeerd alarm of andere preventiemiddelen.

Door proactief risico’s te inventariseren, impact in te schatten, maatregelen te bepalen en de effecten te evalueren verlaag je niet alleen de kans op onverwachte tegenslagen. Ook blijkt dat er kansen zichtbaar worden om de bedrijfsvoeringskosten te verlagen.

Kortom, ik denk dat het MKB wel degelijk zit te wachten op Riskmanagement consultancy. Het MKB is zich alleen niet bewust van de toegevoegde waarde. En de consultancy branche doet er goed aan om Riskmanagement meer onder de aandacht te brengen. Of bestaat er een onderzoek waaruit het tegendeel blijkt?

Reageer op dit artikel