blog

Inkomensadviseur, begin nu en niet morgen!

Schade

Inkomensadviseur, begin nu en niet morgen!

De laatste twee jaar zien wij dat de private markt voor WGA Eigenrisicodragen daalt. Veel grote werkgevers keren terug naar het UWV vanwege de premieverhogingen van verzekeraars en de ‘perverse prikkel’ van de lage minimumpremie van 0,12% bij het UWV. Ik heb hier al eerder in columns over geschreven.

Ik verwacht echter dat deze neerwaartse ontwikkeling bijna ten einde is en dat er vanaf 1 januari 2016 een tegengestelde ontwikkeling gaat plaatsvinden. Deze persoonlijke verwachting is natuurlijk deels hoop – de wens is tenslotte de vader van de gedachte – maar ik zie ook een aantal concrete aanleidingen voor deze verwachting:

1. Ik verwacht dat de politiek ingrijpt en de terugkeer tegen de huidige minimumpremie onmogelijk maakt. De trend van teruggang is nu duidelijk zichtbaar in de cijfers wat nog eens versterkt wordt door de uitingen van het UWV (werkgevers keren massaal terug naar het UWV…). De politiek wil naar mijn overtuiging (die gestoeld is op mijn positieve vertrouwen in de politiek) deze deprivatisering niet. Dit zou ook een hele slechte zaak voor Nederland zijn gezien de toenemende re-integratieactiviteiten bij private verzekeraars enerzijds en afnemende activiteiten bij het UWV anderzijds.

2. Ik zie nu al bij grote werkgevers een toenemend besef dat teruggang naar het UWV wel leuk lijkt, maar dat de rekening – en dat is een forse – later volgt. Een aantal werkgevers kiest er nu al heel bewust voor om bij de private verzekeraar te blijven tegen een hogere premie. Ook het argument van het ontbreken van regie bij het UWV speelt hierin een belangrijke rol. Ik verwacht dat dit besef alleen maar toeneemt. De professionele inkomensadviseur speelt hierin een cruciale rol.

3. De toevoeging van het flexrisico per 1 januari 2016 gaat private verzekeraars helpen. Flexkrachten zorgen nu voor een onevenredig groot gedeelte van de WGA-instroom. Dat heeft vele oorzaken maar het al eerder genoemde ontbreken van regie bij het UWV is er één van. Verzekeraars hebben nog geen trackrecord, maar onze eerste ervaringen vanuit Eigenrisicodragen Ziektewet stemmen ons hoopvol. Ik ben er van overtuigd dat wij dit goed kunnen aansturen en daardoor ook kunnen verzekeren tegen acceptabele tarieven. Dit gaat ons een concurrentieel voordeel bieden ten opzichte van het UWV.

4. De Wet Werk en Zekerheid helpt ons ook nog – onbedoeld – een handje. De maximale WW-duur gaat terug van 38 maanden naar 24 maanden, maar dat wordt stukje bij stukje afgebouwd tot medio 2019. Nu betekent een kortere WW-duur ook een kortere duur van de (hoge) WGA loongerelateerde uitkering en daarmee dus een verlaging van de schadelast. Voor de private verzekeraar, die vanaf de eerste ziektedag geld opzij legt voor 10 jaar uitkering, pakt dit in 2016 al behoorlijk positief uit. Het UWV werkt met het omslagstelsel. Uit de premies in enig jaar moeten de uitkeringen van dat zelfde jaar betaald worden. Daardoor wordt het effect van de Wet Werk en Zekerheid pas veel later substantieel merkbaar. De concurrentiepositie van de private verzekeraar versus het UWV kan hierdoor dus beter worden.

5. Als laatste maar zeker niet onbelangrijkste: ik merk bij veel bedrijven, inclusief mijn eigen werkgever, dat het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen niet meer alleen een mooie marketingterm is maar daadwerkelijk in de genen van het bedrijf gaat zitten. Aandacht voor de werknemer, maar ook voor de ex-werknemer die wegens arbeidsongeschiktheid ontslagen is, hoort hierbij. En daarin past niet de uitvoering door het UWV maar wel door het bedrijf zelf als eigenrisicodrager in combinatie met een actieve private verzekeraar.

Kortom: op basis van bovenstaande argumenten ben ik er van overtuigd dat de private markt vanaf 2016 weer toeneemt. Sowieso is 1 januari 2016 een datum waarop veel verandert voor werkgevers. Ik merk dan ook een grote informatiebehoefte bij ondernemers. Mijn tip aan de inkomensadviseur over het informeren van werkgevers over al deze ontwikkelingen is dan ook: begin nu en niet morgen!

Reageer op dit artikel