blog

Een verzekering voor het risque professionel: het wordt hoog tijd!

Schade

Een verzekering voor het risque professionel: het wordt hoog tijd!

Sinds het ontstaan van de WIA verschijnen regelmatig publicaties over de wenselijkheid van een afzonderlijke verzekering voor het ‘risque professionel’, het risico van arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval en beroepsziektes.

Die publicaties hebben veelal twee beweegredenen:

  • De financiële situatie van arbeidsongeschikten door bedrijfsongeval of beroepsziekte is meestal niet florissant en volgens velen voldoet  Nederland in deze al sinds de invoering van de WIA niet aan de minimale vereisten, mede door Nederland overeengekomen in ILO (International Labour Organisation) verdrag nr. 121.
    De arbeidsongeschikte kan natuurlijk altijd proberen om via de rechter de werkgever aansprakelijk te stellen voor de geleden en te lijden schade maar dat zijn veelal lastige, langdurige en kostbare procedures.
  • Daarnaast hebben steeds meer werkgevers moeite met het’ risque social’, het privé risico van werknemers waarvoor werkgevers een forse rekening betalen.  Voorbeelden die hierbij vaak vallen zijn de ski-ongelukken, de steeds weer geblesseerde voetballende medewerker en de werknemer met obesitas. Voor het rechtvaardigheidsgevoel van veel werkgevers zou het passend zijn om een onderscheid te maken tussen het werkgerelateerde risico en het privé-risico.  Zeker nu het financiële risico voor veel werkgever alleen maar toeneemt – nu ook voor de medewerkers met een tijdelijk dienstverband – wordt dit geluid alleen maar sterker.

Twee interessante publicaties van de afgelopen maanden zijn:

  1. Een zeer lezenswaardig interview in de Volkskrant met arbeidsonderzoeker Wim Eshuis, zie  (het kost € 0,75 maar dan heb je ook wat). Eshuis toont door middel van een helder betoog, uitgaande van het belang van het slachtoffer, het belang van een afzonderlijke verzekering tegen bedrijfsongevallen en beroepsziektes aan.
  2. Vanuit een heel andere visie, namelijk denkend vanuit de werkgever, is recent een column in de Telegraaf verschenen. In dit artikel beschrijft werkgeversadviseur Hendrik Jan van Pelt de verschuivende lastendruk van de werkgever en de aversie van werkgevers tegen deze kosten waarop zij veelal geen of nauwelijks invloed hebben.

Ziekteverzuim
Mocht u denken ‘dat komt allemaal niet zo vaak voor’ dan zullen de aantallen u wellicht verbazen. In Nederland worden er circa 20.000 gevallen van beroepsziekte jaarlijkse gemeld terwijl er 200.000 (!) bedrijfsongevallen met letsel en verzuim plaatsvinden. In 10% daarvan – dus 20.000 keer – is er sprake van een verzuim van minimaal een half jaar. Kortom: arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het risque professionel levert een relevante bijdrage aan ziekteverzuim en WIA-instroom.

Naar mijn mening pleiten beide visies – zowel denkend vanuit werkgevers als werknemers   voor de invoering van een verzekering voor het risque professionel (ooit in conceptwetgeving vòòr de totstandkoming van de WIA de Extra Garantieregeling  Beroepsziektes genoemd), gecombineerd met een verschuiving van het risque social van de werkgever naar het individu of naar de gemeenschap.

 

Maatregelen
Ik realiseer mij dat invoering van het risque social en het risque professionel een ingrijpende maatregel is die het fundament van de WIA raakt. Maar wel een maatregel die past binnen de rechtvaardigheidsbeleving van werkgevers en werknemers en die bovendien veel beter aansluit bij regelgeving in verreweg de meeste Europese landen waarin het onderscheid tussen het risque social en risque professionel gemeengoed en een vanzelfsprekendheid is.

Kortom: ik pleit er voor dat invoering van het risque professionel op de politieke agenda komt te staan en er echt werk van gemaakt wordt!

Reageer op dit artikel