nieuws

Kamer: UPO moet deelnemer rechtszekerheid bieden

Pensioen 2091

Pensioendeelnemers moeten voortaan afdwingbare rechten kunnen ontlenen aan uniforme pensioenoverzichten (UPO’s) en jaarafschriften van een pensioenfonds. Dat vindt de Tweede Kamer, die dinsdag een motie van die strekking heeft aangenomen.

Kamer: UPO moet deelnemer rechtszekerheid bieden

CDA-lid Pieter Omtzigt had de motie ingediend na het bericht dat ABP € 3 mln aan te veel uitgekeerd pensioen terugvordert bij 700 deelnemers. Uit het jaarlijkse UPO was niet gebleken dat zij onterecht pensioen ontvingen. “Deelnemers moeten van hun pensioenfonds een opgave van rechten krijgen die rechtszekerheid biedt over de opgebouwde rechten (inclusief de hardheid en mogelijkheid tot kortingen)”, zo luidt de motie van Omtzigt. De regering moet nu binnen een half jaar met een voorstel komen waarmee deelnemers – al dan niet met het UPO – rechtszekerheid krijgen van hun pensioenfonds over aanspraken en uitgekeerde pensioenbedragen.

Pensioenfederatie: redelijkheid bij administratieve fouten

De Pensioenfederatie vindt het belangrijk dat bij de uitvoering van de motie wordt gewaarborgd dat het mogelijk blijft om onverhoopte administratieve fouten te herstellen. “Alleen al omdat fouten ook buiten de schuld van pensioenfondsen kunnen liggen. Het kan niet zo zijn dat het collectief daar per definitie dan voor opdraait. De motie roept onder meer vragen op ten aanzien van evenwichtige belangenafweging. Hier moet serieus naar gekeken worden. Betrouwbare informatie voor deelnemers en gepensioneerden is belangrijk. Van de pensioensector mag ook worden verwacht dat zij zich tot het uiterste inspant om betrouwbare informatie te verstrekken. Bij het corrigeren van fouten moeten redelijkheid en billijkheid én goede communicatie het uitgangspunt zijn.” De federatie doelt op de ABP-kwestie, waar verkeerd aangeleverde informatie van de Sociale Verzekeringsbank ten grondslag lag aan de fout.

AOW-koppeling

Tijdens het Kameroverleg werd ook een motie aangenomen die het kabinet verzoekt de wettelijke aanpassingen en de financiële gevolgen van een AOW-koppeling uit te werken en daarnaast een uitwerking te maken van sectorale afspraken om eerder stoppen met werken mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel