nieuws

Niet waarschuwen voor risico waardeoverdracht komt Aon Hewitt duur te staan

Pensioen 4096

Pensioenadviseur Aon Hewitt kan een flinke rekening tegemoetzien voor een advies tot waardeoverdracht uit 1999. Door dat pensioenadvies op te volgen zegt een oud-directeur van een bakkerij jaarlijks bijna € 18.000 aan pensioen mis te lopen. De rechtbank Rotterdam veroordeelt Aon tot het vergoeden van de schade, omdat de adviseur niet voldoende heeft gewaarschuwd voor de risico’s van het onderbrengen van de gehele pensioenopbouw in een beleggingspolis.

Niet waarschuwen voor risico waardeoverdracht komt Aon Hewitt duur te staan

De directeur bouwde tijdens zijn werk in de bakkerijbranche tussen 1975 en 1998 pensioen op in een collectieve regeling via eerst Nationale-Nederlanden en later Delta Lloyd. Eind november 1998 stapt hij over naar een andere werkgever in dezelfde branche. Op aanraden van zijn pensioenadviseur Aon Hewitt past hij geen waardeoverdracht toe van het opgebouwde pensioen. Bij zijn nieuwe werkgever gaat hij aanvullend pensioen opbouwen in een C-polis van Delta Lloyd.

Gemiddeld 7% rendement

Een halfjaar later, in mei 1999, doet Aon alsnog een voorstel tot pensioenoverdracht. De collectieve regeling van zijn oude werkgever kent geen geïndexeerd ouderdomspensioen. Vanaf zijn 65e krijgt de bakkerijdirecteur f 72.481. “Indien met de overdrachtswaarde een rendement kan worden gerealiseerd van gemiddeld 7% per jaar is er al sprake van een ouderdomspensioen dat f 14.495 per jaar hoger ligt dan het pensioen van de collectieve regeling”, spiegelt Aon de man voor.

In een brief rekent Aon het prognosekapitaal en het daarbij behorende ouderdomspensioen op pensioendatum voor met rendementen van 6, 7 en 9%. Alle rendementen zijn hoger dan het premievrije pensioen dat hij bij de vorige werkgever had opgebouwd. De man en zijn vrouw ondertekenen daarom het voorstel tot pensioenoverdracht. Aon past daarop het aanvraagformulier aan dat eerder door de man en zijn werkgever bij indiensttreding zijn ondertekend en stuurt dat naar Delta Lloyd. De pensioenadviseur ontvangt ruim f 49.000 provisie voor de transactie.

Lager pensioen

Juni 2015 gaat het pensioen van de man in. Hij ontvangt jaarlijks € 14.959 (f 32.970) uit het pensioen dat afkomstig was uit de collectieve regeling en dat werd overgedragen naar de C-polis. Dat is € 17.931 per jaar minder dan wanneer hij geen waardeoverdracht had toegepast. De man stapt naar de rechter omdat hij vindt dat Aon Hewitt niet heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam pensioenadviseur had moeten doen. Hij eist dat Aon zijn pensioenschade vergoedt.

Geen verjaring

De pensioenadviseur vindt dat de zaak al is verjaard. De man had namelijk in 2008 en 2010 al kunnen zien dat de rendementen onder de 6% bleven. Daar gaat de rechtbank Rotterdam niet in mee. Toen de aandelen daalden, was nog niet bekend hoe groot de schade zou zijn. Die bleek volgens de rechter pas op de pensioendatum medio 2015. De dagvaarding van Aon eind 2017 viel dus ruim binnen de verjaringstermijn.

Algemene bekendheid

Aon betoogt vervolgens dat het een feit van algemene bekendheid is welke risico’s zijn verbonden aan het beleggen van het gehele opgebouwde pensioen. Ook daar zet de rechter een streep door. De man werkte sinds zijn 15e in de bakkerijbranche en heeft geen bijzondere kennis van beleggen of pensioenen. “Op Aon rustte dus een zware informatie- en waarschuwingsplicht ten aanzien van de eiser toen zij hem adviseerde de waarde van het gehele pensioen over te dragen naar de C-polis. Aon diende zich ervan te vergewissen dat eiser de risico’s kende en deze aanvaardde”, aldus het vonnis.

Slechts algemene waarschuwingen

Dat is niet gebeurd volgens de rechter. In de brief van Aon legt de adviseur niet uit dat het om beleggen gaat. De informatie in de brief is bovendien eenzijdig gericht op positieve resultaten. Nergens staat dat het rendement ook (blijvend) lager kan uitvallen. Aon wijst nog op een brief die afkomstig is van Delta Lloyd, maar die noemt volgens de rechter slechts algemene waarschuwingen over beleggen “die door optimistische berekeningen lijken te worden tegengesproken”.

Zorgplicht

De man mocht vertrouwen op de deskundigheid van Aon, aldus de uitspraak. “Aon heeft niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam pensioenadviseur mag worden verwacht door hem niet behoorlijk te informeren en hem niet te waarschuwen voor de risico’s die waren verbonden aan de waardeoverdracht. Aon is tekortgekomen in de nakoming van haar hiervoor omschreven zorgplicht. Zij is verplicht de schade die eiser daardoor lijdt te vergoeden.”

Schade nog op te maken

Hoe hoog die schade uitvalt valt nog te bezien. Volgens de man zelf gaat het om € 17.931 ouderdomspensioen per jaar tot zijn overlijden en € 12.552 nabestaandenpensioen na zijn overlijden. De rechter bepaalt dat een deskundige hier eerst een oordeel over moet geven. De kosten daarvan komen voor rekening van Aon.

Provisie

De pensioenadviseur moet nu al € 22.259 overmaken aan de oud-directeur. Dat was het bedrag dat Aon Hewitt opstreek aan provisie voor de waardeoverdracht. Uit een overzicht van Delta Lloyd blijkt dat dit bedrag van de koopsom van de man is afgetrokken. De provisie moet volgens de rechter als schade worden aangemerkt, omdat het niet zo zou mogen zijn “dat Aon door haar gebrekkig advies aanzienlijke inkomsten ten laste van de klant heeft verworven”.

Reageer op dit artikel