nieuws

Op pensioen ingehouden bijdrage Zvw niet aftrekbaar

Pensioen 1156 PA

Op pensioen ingehouden bijdrage Zvw niet aftrekbaar

Als we het hebben over de loonheffingen over periodieke uitkeringen van pensioen en lijfrenten, dan maakt de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) daar deel van uit. Voor 2018 bedraagt deze 5,65% van het bijdrage-inkomen voor de Zvw. De vraag of deze ingehouden bijdrage fiscaal aftrekbaar is, stond centraal in een recente uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Een man, geboren in 1921, ontvangt AOW-, pensioen- en lijfrente-uitkeringen. De uitkerende instanties houden een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in op zijn uitkeringen. De man vindt dat hij deze ingehouden bijdragen Zvw in mindering mag brengen op zijn box 1-inkomen. Daar is de inspecteur van de Belastingdienst het niet mee eens. Uiteindelijk komt de zaak voor het Hof Arnhem-Leeuwarden.

Regeling Zvw vanaf 2013

Voor de Wet IB 2001 behoort onder meer het loon tot het belastbaar inkomen uit werk en woning. In die wet wordt onder ‘loon’ verstaan: het loon overeenkomstig de wettelijke bepalingen van de loonbelasting. Loon is hetgeen uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten (artikel 10 Wet LB 1964). Periodieke AOW-, pensioen- en lijfrente-uitkeringen vallen onder die laatste categorie.

Een inhoudingsplichtige is ten eerste een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werkgeversheffing) verschuldigd over het door hem verstrekte loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Soms is hij die werkgeversheffing ook verschuldigd over het door hem verstrekte loon uit vroegere arbeid. Als het gaat om bijvoorbeeld een periodieke AOW-, pensioen- en lijfrente-uitkering, dan is de inhoudingsplichtige juist geen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd. De werkgeversheffing bedraagt 6,90% in 2018. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die door de inhoudingsplichtige is verschuldigd, behoort niet tot het loon. Dit loonvoordeel blijft dus onbelast.

Een verzekeringsplichtige, zoals de man in deze zaak, is een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd (werknemersbijdrage) over het bijdrage-inkomen voor de Zvw. Dat bijdrage-inkomen bestaat voor de man onder meer uit (periodieke) AOW-, pensioen- en lijfrente-uitkeringen. Deze bijdrage wordt door de uitkeringsinstantie ingehouden op het loon of de uitkering. De door de verzekeringsplichtige verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage ZVW bedraagt 5,65% in 2018. De door de verzekeringsplichtige verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is niet aftrekbaar van het loon en evenmin aftrekbaar als zorgkosten.

Zo zit de huidige systematiek van de Zvw in elkaar.

Hof Arnhem-Leeuwarden 9 januari 2018

De man betoogt dat het ontbreken van een aftrekmogelijkheid van de door hem betaalde bijdrage Zvw leidt tot een ongerechtvaardigde ongelijke behandeling van gepensioneerden ten opzichte van werknemers. Voor werknemers blijft het loonvoordeel dat zij genieten – namelijk de door de werkgever betaalde bijdrage – immers onbelast.

Volgens het hof is er echter geen sprake van discriminatie. Een gepensioneerde kan niet gelijk worden gesteld met een werknemer. Het verschil in behandeling berust op het door de wetgever gemaakte verschil tussen de behandeling van inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking en inkomsten uit vroegere arbeid. Dit verschil komt in de fiscale wetgeving en ook daarbuiten op een groot aantal punten tot uitdrukking. Het vloeit voort uit het aan de wetgever voorbehouden oordeel dat werknemers en gepensioneerden op relevante punten niet vergelijkbaar zijn. Van een ongelijke behandeling van gelijke gevallen is volgens het hof dan ook geen sprake.

Slot

Het hof verwerpt het hoger beroep van de man. De inspecteur heeft de door de man – via inhouding – betaalde bijdrage Zvw terecht niet in aftrek op zijn inkomen toegelaten.

Praktische tips:

• Met ingang van 1 januari 2013 is de Zorgverzekeringswet gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip. Sindsdien kan zowel een inhoudingsplichtige, zoals een uitkerende instantie, als een verzekeringsplichtige, zoals de man in deze zaak, een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd zijn. Dit volgt uit artikel 41 Zvw in combinatie met de artikelen 42 en 43 Zvw.
• Wie naar het buitenland verhuist, is in de regel niet langer in Nederland belasting, premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw verschuldigd over zijn uit Nederland afkomstige periodieke lijfrente- en pensioenuitkeringen. Wie echter een Nederlandse zorgverzekering heeft, is de zogeheten verdragsbijdrage verschuldigd. De hoogte van deze verdragsbijdrage is afhankelijk van de woonlandfactor. Deze verdragsbijdrage wordt op verzoek van het CAK door de uitvoerder ingehouden op de uitkeringen.

Reageer op dit artikel